Viktiga nyheter om stöd till jordbruket

Det finns ändringar inom stöden till jordbruket. Här har vi för varje stöd tagit fram de viktigaste ändringarna. Det finns också några helt nya stöd och ersättningar som du kan söka.

I slutet av januari kommer du att kunna läsa den fullständiga informationen om jordbrukarstöden 2023 här på Jordbruksverkets webbplats. I början av februari får du som har sökt jordbrukarstöd i år ditt SAM-utskick hem i brevlådan. Vi planerar att öppna SAM Internet för SAM-ansökan 2023 den 9 februari. Sista ansökningsdag blir troligtvis den 13 april.

Grundvillkor

Det som du sedan tidigare känner igen som tvärvillkor kommer att förändras och kallas grundvillkor från år 2023.

Det kommer att finnas 6 helt nya grundvillkor, varav 3 motsvarar villkoren som finns i dagens förgröningsstöd. Utöver dessa tillkommer 3 villkor. Ett villkor för att bevara våt- och torvmark, ett villkor om hållbar användning av bekämpningsmedel, samt ett villkor om dokumentation vid spridning av slam.

Ny teknik för uppföljning av jordbruksmark

Från och med 2023 kommer Jordbruksverket att använda en ny teknik för uppföljning av jordbruksmark med hjälp av satellitbilder. Uppföljningen gäller ansökningar om jordbrukarstöd. Om vi upptäcker att det vi ser i uppföljningen skiljer sig från de uppgifter som du lämnat i din ansökan kommer vi att informera dig så du får möjlighet att genomföra de åtgärder som behövs för att inte få avdrag på stöden.

Gårdsstöd, stödrätter och omfördelning av stöd

En av de största förändringarna för gårdsstödet är att stödrätterna försvinner från och med den 1 januari 2023. Det innebär att du inte längre behöver ha stödrätter för att få gårdsstöd. Stödrätterna förlorar helt sitt värde.

Du som i dag har stödrätter behöver inte göra någonting oavsett om du äger, hyr eller hyr ut stödrätter.

År 2023 kommer gårdsstödet att vara cirka 150 euro per hektar. Exakt hur mycket pengar det blir beror på hur många som söker stödet. Även växelkursen mot euron påverkar det belopp som betalas ut i svenska kronor.

Alla som får gårdsstöd kommer att få cirka 15,4 euro extra per hektar för de första 150 hektaren jordbruksmark som man får gårdsstöd för. Det här är en omfördelning av stöd som ska öka inkomsterna hos de företag som har störst behov av stöd för att uppnå en skälig inkomst. Därför är gränsen satt till 150 hektar.

Förgröningsstödet, som i dag är en del av gårdsstödet, kommer inte att finnas kvar 2023. I stället införs 1-åriga miljöersättningar.

Förgröningsstöd

Förgröningsstödet, som i dag är en del av gårdsstödet, kommer inte att finnas kvar 2023. I stället införs 1-åriga miljöersättningar.

Kompensationsstöd

Omräkningsfaktorn för får och getter blir 0,20 i stället för 0,15. Det innebär att en get av honkön eller tacka motsvarar 0,20 djurenheter.

Stödbeloppet höjs för

  • jordbrukstyp 2 i alla stödområden, vilket innebär att skillnaden i stödnivå för typ 1 och 2 inte blir så stor som i dag
  • jordbrukstyp 1 i alla stödområden, utom för stödområde 3, 4, 6 och 7
  • jordbrukstyp 3–5 i stödområde 1–5.

För stödnivåerna jordbrukstyp 3–4 i stödområde 6–12 sker mindre förändringar åt båda hållen.

Vallodling

Du kan inte längre gå in i ett nytt åtagande för vallodling. Om du har ett pågående åtagande kan du söka utbetalning 2023 och 2024.

Ekologisk produktion

I dag finns det två ersättningar för ekologisk produktion, varav den ena gäller under omställningsperioden. Från och med 2023 slås de båda ersättningarna ihop till en ersättning.

Du kan inte längre få ersättning för dina betesmarker inom ersättningen till ekologisk produktion.

Du kan få ersättning för fler grödor. Förslaget är att du utöver dagens grödor även kan få ersättning för aprikos, persika, hasselnötter, valnötter, gojibär, kiwi/minikiwi och blåbärstry/sibirisk blåbär.

Ersättningen blir 1-årig i stället för 5-åriga åtaganden.

Det är en 1-årig miljö- och klimatersättning.

Precisionsodling – planering

Det här är en helt ny ersättning 2023.

Det är en 1-årig ersättning och marken ska finnas inom nitratkänsligt område.

Du kan inte få den här ersättningen för åkermark i träda eller mark med permanenta grödor.

Det är en 1-årig miljö- och klimatersättning.

Kolinlagring och minskat kväveläckage

Ersättning för mellangrödor går att söka inom stödområde 6 till och med 13. Ersättning för fånggrödor och vårbearbetning av åkermark går att söka inom nitratkänsligt område.

Det är 1-åriga miljö- och klimatersättningar.

Ersättning för mellangrödor för kolinlagring

Det här är en helt ny ersättning 2023.

För att du ska få ersättning för mellangrödor ska marken finnas inom stödområde 6–12 eller inom område 13 utan kompensationsstöd.

Ersättning för fånggrödor för minskat kväveläckage

Det finns inte längre krav på att viss andel av marken ska ingå i ansökan.

Ersättningen blir 1-årig i stället för 5-åriga åtaganden.

Ersättningen för fånggrödor höjs jämfört med i dag. Den preliminära ersättningen för 2023 är 147 euro per hektar.

Ersättning för vårbearbetning av åkermark

Det finns inte längre krav på att viss andel av marken ska ingå i ansökan.

Ersättningen blir 1-årig i stället för 5-åriga åtaganden.

Ersättningen för vårbearbetning höjs jämfört med i dag. Den preliminära ersättningen för 2023 är 69 euro per hektar.

Betesmarker och slåtterängar

Kravet på att länsstyrelsen ska fastställa särskilda villkor för varje enskild mark med särskild skötsel tas bort. Vissa markklasser, till exempel betesmarker med särskilda värden och skogsbeten, får i stället villkor som gäller för alla marker med samma markklass, så kallade särskilda villkor.

Ersättningsnivåerna höjs för betesmarker och slåtterängar med allmänna värden och för betesmarker med särskilda värden.

Det här är en flerårig miljöersättning.

Ersättning för komplementen lövtäkt och bränning ingår inte längre i den här miljöersättningen. Du som sköter myrslåtterängar i norra Sverige kommer inte heller kunna söka miljöersättningen. Ersättningar för dessa åtgärder kommer i stället att hanteras av Naturvårdsverket. Naturvårdsverket kommer också hantera ersättningar för stängsel mot rovdjur och restaurering av betesmarker och slåtterängar.

Om du har ett åtagande för restaurering

Du som redan har ett åtagande för restaurering av betesmarker och slåtterängar kommer att få ersättning från Jordbruksverket tills dess att åtagandet avslutas.

Skötsel av våtmarker

Det är inga ändringar i ersättningen för skötsel av våtmarker och dammar jämfört med i dag.

Det här är en flerårig miljöersättning.

Skyddszoner

  • Från och med 2023 kan du bara få ersättning för skyddszoner mot vattenområden om skyddszonerna är minst 6 meter breda och högst 10 meter breda.
  • Ersättningsbeloppet för anpassade skyddszoner ökar markant.
  • Du kommer inte att kunna söka ersättning för skyddszoner på för mark som är skadad av vägsalt.

Det här är en flerårig miljöersättning.

Nötkreatursstöd

Du tar inte över fel som djuren har från den som du köper ett djur av.

EU har skärpt avdragsreglerna för villkoren om att djuren ska vara märkta, journalförda och rapporterade i rätt tid till CDB. Det innebär att om du inte följer villkoren kan du få ett högre avdrag från och med 2023.

Djurvälfärdsersättningar för får, mjölkkor och suggor

Djurvälfärdsersättning för får

Den planerade ersättningsnivån per djurenhet sänks jämfört med i dag men eftersom antalet djur per djurenhet ändras från 7 får till 5 får blir ersättningen per djur högre.Det kommer att krävas 2 träckprovtagningar per år.

Djurvälfärdsersättning för mjölkkor

Ersättningsnivån per djurenhet höjs jämfört med i dag från 220 kronor till 300 kronor.

Djurvälfärdsersättning för suggor

Ersättningsnivån per djurenhet höjs jämfört med i dag från 2 000 kronor till 2 100 kronor.

Ersättning för hotade husdjursraser

Hotade raser av fjäderfän kommer att ingå i ersättningen: blekingeanka, svensk gul anka, svensk blå anka, svensk myskanka, skånegås, ölandsgås, bohuslän-dals svarthöna, bjurholmshöna, gotlandshöna, hedemorahöna, kindahöna, gammelsvensk dvärghöna, svensk dvärghöna, orusthöna, skånsk blommehöna, åsbohöna, ölandshöna, öländsk dvärghöna och fiftyfive flowery.

Den planerade ersättningen för nötkreatur höjs från dagens 1 450 kronor per djurenhet till 2 000 kronor per djurenhet.

Det här är en flerårig miljöersättning.

Fäbodar

Det är inga ändringar i ersättningen för fäbodar jämfört med i dag.

Det här är en flerårig miljöersättning.

Stöd till unga jordbrukare

  • Den övre gränsen för hur många hektar som du kan få stöd för höjs från 90 till 200 hektar.
  • Det blir krav på minst gymnasieexamen eller motsvarande utländsk utbildning, eller arbetslivserfarenhet inom jordbruk-, trädgård- eller rennäring från motsvarande 12 månaders heltidsarbete.

Startstöd till unga

Stödet har förenklats genom att ett antal villkor har tagits bort. Exempelvis har kravet på utbildning utöver gymnasiekompetens tagits bort. Det nya kravet är minst gymnasieexamen eller motsvarande utländsk utbildning, eller arbetslivserfarenhet inom jordbruk-, trädgård- eller rennäring från motsvarande 12 månaders heltidsarbete.

Investeringsstöd

Det finns flera investeringsstöd som riktar sig till jordbruksföretag. Det kommer bland annat finnas möjlighet att söka stöd för att öka konkurrenskraften, för att utveckla och diversifiera sitt företag men också flera vattenvårdsåtgärder för att bland annat minska förlusterna av fosfor, minska problemen vid torka genom att anlägga bevattningsdammar samt stöd för att öka öka den biologiska mångfalden.

Nationellt stöd

Det nationella stödet till norra Sverige ingår inte i den strategiska planen. Stödet kommer att kunna sökas som vanligt.

Senast granskad: 2022-10-19