Extremväder

Under inledningen av odlingssäsongen har det främst i södra Sve­rige varit torrt. Vädret har därefter skiftat från torka till över­drivet regnande, vilket inte har förbättrat läget för lantbruket. Det kan exem­pelvis bli brist på foder och halm, svårt att uppfylla sköt­selkrav som hör till jordbrukarstöden och spannmålsskörden blir av sämre kvalitet än beräknat. Vi uppdate­rar sidan kontinu­erligt.

Krisstöd till jordbruks­företag 2023

Regeringen har beslutat om hur stödet till jordbruks­företag som drabbats av vårens och sommarens torka och regn ska utformas. De som kommer att få ta del av pengarna är jordbrukare med vissa vårsådda spannmåls- och oljeväxt­grödor eller nötkreatur. Vi börjar betala ut pengarna i december.

Skördeprognos

I början av augusti kom Jordbruksverkets skördeprognos. I den har vi inte räknat med hur regnet som kommit under augusti påverkar skörden.

Jordbrukarstöd och torka

Om du inte kan uppfylla skötselvillkoren i stöden på grund av torkan

Extremt väder, som till exempel torka, kan vara ett skäl för att du ska slippa avdrag på jordbrukarstöden om du inte kan uppfylla skötselvillkoren.

Exempel på skötselvillkor som kan påverkas:

 • krav på bete och skörd för att få stöd
 • tillskottsutfodring på betesmarker och slåtterängar med särskild skötsel
 • grödan har växt för dåligt efter sådd
 • tidig skörd av skyddszoner
 • gödsling och tidig skörd av fånggröda och mellangröda.

Det gäller de här stöden:

 • miljöersättningen för skötsel av betesmarker och slåtterängar
 • miljöersättningen för fäbodar
 • miljöersättningen för skyddszoner
 • kompensationsstödet
 • ersättningen för ekologisk produktion
 • ersättningen för precisionsjordbruk – planering och
 • ersättningen för kolinlagring och minskat kväveläckage
  • fånggröda
  • mellangröda
  • vårbearbetning.

Det är länsstyrelsen som handlägger stöden och ansvarar för att bedöma om avdragen kan sättas ner. Det är bra att läsa igenom information om torka från din länsstyrelse för att få reda på hur de hanterar situationen.

Möjligheter att skörda träda på grund av torka

Om du har anmält din träda som miljöytan bevuxen träda finns det redan idag ett undantag som gör det möjligt att skörda trädan och ta foder från den. Du behöver inte ändra något i din SAM-ansökan för att göra detta.

För alla andra miljöytor finns det idag inget undantag för att skörda växtligheten. De andra miljöytorna är blommande träda, gröngödslingsgröda, bevuxen fältkant och blommande fältkant.

Det här gäller för träda som inte är miljöyta eller grovfoderareal

Om du har anmält åkermark som träda och inte använder den som miljöyta eller söker kompensationsstöd och är i jordbruk typ 1, 2 eller 3 så kan du skörda din träda när du vill utan att riskera att bryta mot några stödvillkor eller andra regler som finns kring skötsel av träda.

Kompensationsstödet kan påverkas

Om du söker kompensationsstöd och är i jordbruk typ 1, 2 eller 3 som ger utbetalning för grovfoderareal så påverkas i normala fall grovfoderarealen om du skördar trädan före den 1 augusti. Om du har din gård i ett område som är drabbat av torkan och behöver foder finns det undantag för att skörda träda före den 1 augusti som gör att grovfoder­arealen i din ansökan inte påverkas av den tidiga skörden.

Jordbruksverkets bedömning är att alla som har drabbats av torkan och behöver foder kan få undantag för att skörda trädor tidigare än 1 augusti. Men det är länsstyrelsen som handlägger stöden och ansvarar för att bedöma hur stödet påverkas av en tidig skörd. Det är bra att läsa igenom information om torka från din länsstyrelse för att få reda på hur de hanterar situationen.

Om du söker undantag för ekologisk produktion

Om din växtodling, djurhållning eller biodling har drabbats av exceptionella händelser som orsakat förlust av djur, foder eller som tvingar dig att evakuera dina djur kan du få undantag från reglerna för ekologisk produktion. Från och med den 11 juli 2023 är avgiften 600 kronor. På vår sida om regler och certifiering finns mer infor­ma­tion om vad det innebär att ha ekologiskt certifierad växtodling och ekologiskt certifierad djurproduktion och vad som gäller vid undantag.

Om du måste evakuera djur

Vissa samhällsstörningar kan leda till att du måste evakuera sina djur. Det gäller till exempel vid skogsbränder och översvämningar.

Om du måste flytta djur till annan betesmark

Det här är vad som gäller nötkreatur, får, getter och hästar.

Registrera platsen där du har dina djur genom e-tjänst eller blankett

Ett bete ska ha ett anläggningsnummer och det är du som är aktör som anmäler det. Om du ska ha dina djur på bete hos någon som inte har egna djur, så är det personen som ansvarar för den dagliga skötseln av djuren som ska vara aktör för betet.

Du anmäler din anläggning i vår e-tjänst eller på blanketten Registrera anläggning.

Rapportera djuren som flyttas till bete

Det är viktigt att du tar reda på vad som gäller för dig. Det är olika regler för olika djurslag. Du ska dock alltid rapportera nötkreatur, får och getter när du flyttar de till någon annans anläggning. Beroende på hur du har valt att rapportera och journalföra dina djur kan du göra på olika sätt.

Du som flyttar hästar till ett bete

Om du flyttar hästar till ett bete och de är där mer än 30 dagar ska den som har betet rapportera att hästarna finns där.

I forumet Fråga oss finns svar på vanliga frågor.

Om du ska köpa eller leverera grovfoder

Om du ska köpa in foder eller leverera foder är det viktigt att du håller koll på vad som gäller. Läs vår information om vad som gäller för foder i olika situationer. Det finns också en sida med tips till djurägare om hur du ska få tag på foder på ett säkert sätt.

Om du får brist på vatten till dina djur

Du som har djur har enligt djurskyddsbestämmelserna ansvar för att se till att dina djur får tillräckligt med vatten av god kvalitet. Detta gäller också vid tillfällen då det kan bli brist på vatten. Eftersom kommunen inte har något ansvar att förse din djurhållning med vatten kan du inte räkna med att kunna hämta vatten hos kommunen. Därför behöver du själv tänka igenom hur du ska klara en situation med vattenbrist.

Planera för vattenbrist

Om du vill ta ut vatten för bevattning

I de allra flesta fall måste du ha tillstånd för att bevattna odlingar, med i vissa fall behöver du inte tillstånd.

Om du ska ta ut en mindre mängd vatten kan det räcka att du anmäler det till länsstyrelsen. Men tänk på att det kan vara många som konkurrerar om vattnet under torrperioder och att det kan bli konflikter mellan olika intressen.

Du behöver inte heller ha tillstånd om du ska vattna grönsaksland, frukt- eller bärbuskar i din villaträdgård.

Kontakta oss om du har frågor

På vårt forum Fråga oss har vi sammanställt de vanligaste frågorna om torka.

Om du har frågor om stöd ringer du till din länsstyrelse.

Gäller det Västernorrlands län ska du i stället ringa det här numret.

Om du har frågor om exempelvis foder ringer du till Jordbruksverket.

Jordbruksverkets ansvar vid torka

Jordbruksverket följer läget när det gäller tillgång på vatten, höst- och vårsådd samt risken för gräs- och skogsbrand till följd av torkan. Tillsammans med övriga berörda myndigheter och branschorganisationer förbereder vi oss och samarbetar för en god beredskap inför olika situationer som kan uppstå.

Senast granskad: 2023-07-21