Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Nötkreatursstöd 2020

Nötkreatursstödet är till för att ge lantbruksföretag möjlighet att behålla en lönsam mjölk- och köttproduktion. Du kan få stöd för nötkreatur som är äldre än 1 år.

Så söker du stödet och gör ändringar

Du söker stödet i e‑tjänsten SAM Internet. Sista dag att söka 2020 är den 8 april. Om din ansökan kommer in efter den 8 april minskar vi ditt stöd med 1 procent per arbetsdag som ansökan är försenad. Om ansökan kommer in efter den 4 maj får du inget stöd alls 2020.

Om du ska söka jordbrukarstöd för första gången så behöver du kontakta din länsstyrelse för att få ett kundnummer.

Ändra i din ansökan

Du kan ändra vissa saker i din SAM‑ansökan efter att du har skickat in den. De flesta ändringar kan du göra fram till och med 15 juni. Om du vet att du behöver ändra något ska du göra det så snart som möjligt. Om vi eller länsstyrelsen hittar fel i din ansökan, eller om du får en kontroll, är det bara i undantagsfall du får göra ändringar.

Djur du får stöd för

Nötkreatursstödet är till för att ge lantbruksföretag möjlighet att behålla en lönsam mjölk- och köttproduktion.

Du kan få ersättning för alla nötkreatur över 1 år som du har under räkningsperioden 1 augusti 2019 till och med 31 juli 2020. Du kan få ersättning för de dagar som djuret är över 1 år, även om djuret är yngre än så när räkningsperioden startar. Du kan inte få nötkreatursstöd för jak och bison.

Villkor för stödet

De här villkoren behöver du följa för att få fullt stöd.

Märk, journalför och rapportera dina djur

Dina djur ska vara märkta, journalförda och rapporterade till nötkreatursregistret i rätt tid. Djurens alla in- och uthändelser ska vara registrerade i CDB inom 7 dagar.

Du får inget nötkreatursstöd för de djur där in- och uthändelser under räkningsperioden rapporterats till CDB för sent. Detta gäller även om du till exempel har köpt ett djur av någon annan som inte har märkt, journalfört eller rapporterat djuret på rätt sätt under räkningsperioden.

Följ tvärvillkoren

För att få fullt stöd måste du följa tvärvillkoren. Tvärvillkoren är regler som till exempel handlar om hur du ska sköta dina djur och din mark. De flesta tvärvillkoren är regler som redan finns i den svenska lagstiftningen eller i EU:s lagstiftning.

Ange ditt produktionsplatsnummer

I SAM Internet skriver du in det produktionsplatsnummer som du har eller har haft nötkreatur på under räkningsperioden. Du måste ha angett minst ett sådant produktionsplatsnummer senast sista ansökningsdag annars upprättas ingen ansökan för nötkreatursstöd. Du kan dock lägga till ytterligare produktionsplatsnummer fram till och med den 15 juni. Du behöver inte ange hur många djur du har. När vi räknar ut hur många djur som du ska få stöd för hämtar vi uppgifter från CDB.

Så mycket pengar kan du få för dina djur

Ersättningsnivån kan variera från år till år. För 2020 är stödbeloppet 92,50 euro per djur för hela räkningsperioden. Om du har djuret på produktionsplatsen under hela räkningsperioden så får du fullt stöd och om du har haft djuret under en del av perioden så får du stöd motsvarande antalet dagar du haft dem.

Du får alltså fullt stöd för medelantalet djur som är över 1 år under räkningsperioden räknat på varje dag.

Så beräknar vi nötkreatursstödet

Djur

Dagar du haft djuret under perioden 1 augusti 2019‑31 juli 2020

Beräkning

Djurenheter du får stöd för

A

365

365/365

1

B

183

183/365

0,5

C

153

153/365

0,42

Summa och medelantal

701

701/365

 1,92

Nötkreatursstödet bestäms i euro men du får det utbetalt i kronor. Växelkursen fastställs av Europeiska centralbanken den sista bankdagen före den 1 oktober.

Vi drar av pengar till EU:s krisreserv

Du får en minskning av ditt stöd om du får mer än 2 000 euro i gårdsstöd, förgröningsstöd, nötkreatursstöd och stöd till unga jordbrukare. Minskningen är en viss procentsats av det belopp som överstiger 2 000 euro. EU‑kommissionen beslutar avdragets storlek i procent i november varje år. Minskningen brukar vara mellan 1 procent och 2 procent. Avdraget för 2020 är 2,14 procent.

Minskningen görs för att ha en reserv vid kriser inom jordbrukssektorn och för att det finns en risk att länderna i EU betalar ut för mycket i stöd. Pengarna kan betalas tillbaka senare år om pengarna som reserverats för kriser inom jordbruket inte används.

Om det finns risk för att EU:s budget överskrids kan avdraget bli större.

Utbetalning av stödet

Vi börjar betala ut stödet den 4 december 2020.

För att få nötkreatursstöd är grundregeln att din sammanlagda utbetalning av nötkreatursstöd, gårdsstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare uppgår till minst 100 euro.

Om du exempelvis får en kontroll på din gård som visar att det finns avvikelser mellan det du angett i din ansökan och verkligheten kan det leda till att du får din utbetalning senare än planerat.

När vi har fattat beslut om utbetalning kan du se hur mycket pengar du får på Mina sidor.

Kontroller och avdrag

Om du inte följer villkoren för stödet kan vi göra avdrag. Det är i första hand länsstyrelsen som kontrollerar att din ansökan stämmer med verkligheten och att du följer alla villkor och tvärvillkor.

Om du inte gör det kan länsstyrelsen besluta om avdrag på ditt stöd eller att du inte får något stöd alls för vissa djur. Till exempel om dina nötkreatur inte är identifierade och registrerade enligt stödvillkoren.

Om du har missat att följa villkoren för en stor andel av dina djur så kan du få hela din ansökan underkänd.

Länsstyrelsen genomför kontroller både när de handlägger din ansökan och vid eventuella besök på din gård. Du får oftast veta i förväg att du ska få besök av en kontrollant.

Om du drabbas av en oförutsedd händelse

Om du inte har kunnat uppfylla villkoren för stödet på grund av att oförutsedda händelser har hindrat dig, så kan du ändå ha rätt till stödet. Oförutsedda händelser kan till exempel vara naturkatastrof, dödsfall eller långvarig arbetsoförmåga. Du ska anmäla den oförutsedda händelsen skriftligen till din länsstyrelse tillsammans med en redogörelse och underlag som visar vad som hänt. Det ska du göra inom 15 arbetsdagar från den dag du har möjlighet att göra det.

Frågor och svar

Vad gäller vid byte av produktionsplats?

Om nötkreaturet kommer till en produktionsplats samma dag som den lämnat en annan produktionsplats, ska djuret tillgodoräknas den produktionsplats som den lämnar.

Vad gäller om jag vill överlåta eller ta över mark, djur eller åtagande?

Det finns mycket att tänka på vid en överlåtelse eller ett övertagande, framför allt beroende på när den sker. Vi rekommenderar att du gör överlåtelsen i så god tid som möjligt innan inlämningen av SAM-ansökan. Du hittar all information på vår sida om överlåtelse.

Tänk på att ansökan om övertagande alltid måste skickas in om den nya sökanden har ett annat person- eller organisationsnummer. Detta gäller alltså även om det är en familjemedlem som ska ta över eller om du ska ändra företagsform.

Jag har fått ett beslut som gäller ett stöd som jag sökte för ett par år sedan. Hur såg webbinformationen ut då?

Vi har samlat tidigare års webbsidor i pdf-format. I pdf:erna kan du läsa den information som gällde det år du sökte stöd.

Kontakta oss om du har frågor

Du kan ställa frågor till oss på vår webbplats och också se svaren på frågor som andra har ställt.

Du kan också ringa din länsstyrelse som svarar på frågor om stöd.

Du som bor i Västernorrlands län ska i stället ringa det här numret:

Du kanske också är intresserad av det här

Senast uppdaterad: 2020-10-14