Miljöersättning för skötsel av våtmarker och dammar

Här finns en kort sammanfattning hur ersättningen för skötsel av våtmarker och dammar kommer att vara från år 2023.

Ersättningen för skötsel av våtmarker och dammar ska bidra till att näringsämnen inte följer med vattnet ut i olika vattendrag och sjöar. Dessutom ska skötseln hindra våtmarker och dammar från att växa igen. Syftet kan också vara att gynna den biologiska mångfalden.

Viktiga ändringar 2023

Det är inga ändringar i ersättningen för skötsel av våtmarker och dammar jämfört med i dag.

Det kan du få ersättning för

Du får ersättning för skötsel av våtmarker eller dammar som finns i odlingslandskapet. De måste vara anlagda eller restaurerade.

För att få ersättningen ska du

  • underhålla dammvallar, brunnar och övriga anläggningar så att deras funktion består under hela åtagandeperioden
  • ta bort vegetation som riskerar att försämra funktionen
  • följa eventuella särskilda skötselvillkor som stödmyndigheten har beslutat för våtmarken eller dammen.

Du behöver ha ett 5-årigt åtagande.

Det är inga ändringar i ersättningen för skötsel av våtmarker och dammar jämfört med i dag.

Så mycket pengar kan du få

Ersättningen är 4 000 kronor per hektar. Till det kommer eventuell markersättning som är 1 000 kronor per hektar åkermark som ingår i våtmarken. I Götalands södra slättbygder är markersättningen 3 000 kronor per hektar åkermark som ingår i våtmarken.

Senast granskad: 2022-10-17