Miljöersättning för betesmarker och slåtterängar

Här finns en kort sammanfattning hur ersättningen för skötsel av betesmarker och slåtterängar, inklusive komplement kommer att vara från år 2023.

Ersättningen för skötsel av betesmarker och slåtterängar ska bidra till att bevara och förstärka markernas natur- och kulturvärden och öka variationen i odlingslandskapet.

Viktiga nyheter 2023

Kravet på att länsstyrelsen ska fastställa särskilda villkor för varje enskild mark med särskild skötsel tas bort. Vissa markklasser, till exempel betesmarker med särskilda värden och skogsbeten, får i stället villkor som gäller för alla marker med samma markklass, så kallade särskilda villkor.

Ersättningsnivåerna höjs för betesmarker och slåtterängar med allmänna värden och för betesmarker med särskilda värden.

Ersättning för komplementen lövtäkt och bränning ingår inte längre i den här miljöersättningen. Du som sköter myrslåtterängar i norra Sverige kommer inte heller kunna söka miljöersättningen. Ersättningar för dessa åtgärder kommer i stället att hanteras av Naturvårdsverket. Naturvårdsverket kommer också hantera ersättningar för stängsel mot rovdjur och restaurering av betesmarker och slåtterängar.

Om du har ett åtagande för restaurering

Du som redan har ett åtagande för restaurering av betesmarker och slåtterängar kommer att få ersättning från Jordbruksverket tills dess att åtagandet avslutas.

Det kan du få ersättning för

Du kan få ersättning för att sköta betesmark och slåtterängar. Betesmarker och slåtterängar är av olika karaktär och är därför indelade i markklasser. Det finns 7 olika markklasser att söka ersättning för och 4 olika komplement.

Du behöver ha ett 5-årigt åtagande.

Så mycket pengar kan du få

Här kan du se den planerade ersättningen för olika markklasser och komplement.

Belopp per marktyp

Typ av mark

Ersättning

Betesmarker och slåtterängar

med allmän skötsel

1 850 kr/hektar

Betesmarker med särskild skötsel

3 950 kr/hektar

Slåtterängar med särskild skötsel

5 500 kr/hektar

Alvarbete

1 400 kr/hektar

Skogsbete

3 500 kr/hektar

Mosaikbetesmarker

2 700 kr/hektar

Gräsfattiga marker

2 700 kr/hektar

Komplement svårtillgängliga platser

1 000 kr/hektar

Komplement manuell slåtter

7 000 kr/hektar

Komplement höhantering

1 700 kr/hektar

Komplement efterbete

700 kr/hektar

Senast granskad: 2022-10-17