Miljöersättning för fäbodar

Här finns en kort sammanfattning hur ersättningen för fäbodar kommer att vara från år 2023.

Ersättningen för fäbodar ska bidra till att bevara ett levande fäbodbruk som förstärker och bibehåller landskapets karaktär och biologiska mångfald. Ett levande fäbodbruk gör det också möjligt att föra vidare hantverk och traditioner kring skötsel av djur och brukande av marker till kommande generationer.

Viktiga nyheter 2023

Det är inga ändringar i ersättningen för fäbodar jämfört med i dag.

Det kan du få ersättning för

Du kan få ersättning för fäbodar och areal med fäbodbete för bevarande av den betespräglade miljön i och omkring fäboden.

Du behöver ha ett 5-årigt åtagande.

Så mycket pengar kan du få

Här kan du se den planerade ersättningen per år.

Fäbodar och fäbodbete

Typ av fäbod

Ersättning

Huvudfäbod med

minst 6 hektar fäbodbete

20 000 kronor per fäbod

Kompletterande fäbod med

minst 6 hektar fäbodbete

3 000 kronor per fäbod

Fäbodbete

1 000 kronor per hektar

Komplement särskild skötsel av fäbodbete

1 200 kronor per hektar

Senast granskad: 2022-10-17