Det här är SAM-ansökan

SAM-ansökan betyder ”en samordnad ansökan om jordbrukarstöd”. Du kan alltså söka flera olika jordbrukarstöd i samma ansökan. De flesta stöden söker du i e-tjänsten SAM Internet under perioden 9 februari–13 april 2022. Kommer din ansökan in efter den 13 april minskar vi ditt stöd med 1 procent per arbetsdag som ansökan är försenad. Efter den 9 maj 2022 får du inget stöd alls. 

Det här är jordbrukarstöd

Jordbrukarstöd är pengar du som lantbrukare kan få för att du sköter mark och djur. Du kan också få ersättning för åtgärder som är bra för miljön.
Följande jordbrukarstöd finns:

 • gårdsstöd
 • förgröningsstöd
 • nötkreatursstöd
 • stöd till unga jordbrukare
 • miljöersättningar
  • betesmarker och slåtterängar
  • restaurering av betesmarker och slåtterängar
  • fäbodar
  • hotade husdjursraser
  • minskat kväveläckage
  • skyddszoner
  • skötsel av våtmarker och dammar
  • vallodling
 • ersättningar för ekologisk produktion och omställning till ekologisk produktion
 • kompensationsstöd
 • nationellt stöd för gethållning, potatis-, bär- eller grönsaksodling, produktion av mjölk, slaktsvin, smågris eller ägg
 • djurvälfärdsersättningar
  • extra djuromsorg för får
  • extra djuromsorg för suggor
  • utökad klövhälsovård för mjölkkor.

Mer om varje stöd och reglerna du behöver följa hittar du på sidan för respektive stöd.

Så söker du stöden och gör ändringar i ansökan

Du söker jordbrukarstöden en gång per år, under SAM‑ansökansperioden som är februari–april. Undantaget är nationellt stöd där andra datum gäller.

Sista dag för SAM‑ansökan 2022 är den 13 april.

Kommer ansökan in efter sista ansökningsdag minskar vi ditt stöd med 1 procent per arbetsdag som ansökan är försenad. Om ansökan kom in efter den 9 maj får du inget stöd alls.

Du söker alla jordbrukarstöd i e‑tjänsten SAM Internet, förutom nationellt stöd för mjölk, ägg och slaktsvin, som du söker du på blankett.

Vi skickar ut information om SAM‑ansökan i februari

Om du gjorde SAM‑ansökan 2021 får du information hemskickad i början av februari 2022.

Om det är första gången du söker

Om du ska söka jordbrukarstöd för första gången ska du kontakta din länsstyrelse för att få ett kundnummer.

Ändra i din ansökan

Du kan ändra vissa saker i din SAM‑ansökan efter att du har skickat in den. De flesta ändringar kan du göra fram till och med den 15 juni. Om du vet att du behöver ändra något ska du göra det så snart som möjligt. Om vi eller länsstyrelsen hittar fel i din ansökan, eller om du får en kontroll, är det bara i undantagsfall du får göra ändringar.

Efter att du skickat in ansökan

Om något saknas kan du behöva komplettera ansökan. När din ansökan är handlagd får du ett beslut. Det brukar komma ett par veckor före planerad utbetalning.

Om du har en digital brevlåda får du ditt beslut dit, annars kommer det med vanlig post.

Du kan behöva ge fullmakt

Oavsett om du gör din SAM‑ansökan själv eller om du tar hjälp av någon annan kan du behöva dela ut fullmakt.

Om du har ett aktiebolag eller ett handelsbolag behöver du en fullmakt för att du ska kunna logga in och representera ditt företag. Om någon annan ska logga in och företräda dig, exempelvis en konsult, behöver du ge den personen en fullmakt.

Överlåta ansökan eller ta över mark, djur eller ett åtagande

Det finns mycket att tänka på inför en överlåtelse, framför allt beroende på när under året överlåtelsen sker. Om du tar över en hel SAM‑ansökan eller bara delar av en ansökan påverkar också vad du behöver göra.

Villkor och tvärvillkor

Om du tar emot ett stöd är du skyldig att uppfylla villkoren för stödet. Vilka dina skyldigheter är beror på vilket stöd du söker. På sidorna om respektive stöd kan du läsa mer om vilka villkor som gäller för just det stöd som du söker.

Om du söker gårdsstöd, miljöersättningar och vissa andra jordbrukarstöd måste du följa de så kallade tvärvillkoren. Annars riskerar du att få avdrag på dina stöd. Tvärvillkor är regler som till exempel handlar om hur du ska sköta dina djur och din mark. De flesta tvärvillkor är regler som redan finns i den svenska lagstiftningen eller i EU:s lagstiftning.

Bra att känna till om mark

Det kan vara bra att känna till vad som räknas som åkermark och vad som räknas som betesmark när du söker stöd som ger ersättning för mark.

Det här är åkermark

Åkermark är jordbruksmark som du använder för växtodling eller som du håller i ett sådant tillstånd att den kan användas för växtodling. Du ska kunna använda marken utan någon annan förberedelse än bearbetning med vanliga jordbruksmetoder och jordbruksmaskiner. Marken ska kunna användas för växtodling varje år.

Åkermark delas in i tre typer:

 • åker
 • åker med permanent gröda (bär- och fruktodling, plantskola och energiskog)
 • åker med permanent gräsmark (åkermark som har använts för vallodling eller träda minst 5 år i rad och som du inte fått någon miljöersättning för under de åren).

Du ska varje år bruka och sköta åkermarken och den får inte växa igen eller bli försumpad. För åkermark med träda, skyddszoner eller energiskog finns särskilda regler om hur du ska sköta din mark.

Det här är betesmark och slåtteräng

Betesmark är jordbruksmark som du sköter med bete, avslagning eller putsning. En putsad naturbetesmark ska vara minst lika välputsad som om djur har betat där.

Slåtteräng är jordbruksmark som du använder på eftersommaren till slåtter eller för slåtter kompletterat med efterbete.

På betesmark och slåtteräng ska det växa gräs, örter eller hävdad ljung som är dugligt som foder. Du ska varje år sköta marken och den får inte växa igen.

Mark i renskötselområde som i huvudsak kan användas till renbete är inte betesmark eller slåtteräng. Skog eller områden där insatser gjorts i syfte att gynna trädtillväxten räknas inte heller som betesmark eller slåtteräng.

De här markerna räknas också som betesmark eller slåtteräng, men det går bara att söka vissa miljöersättningar för dem:

 • alvarbete
 • mosaikbetesmark
 • skogsbete
 • gräsfattiga marker
 • fäbodbete som inte ger rätt till gårdsstöd (de delar som inte är fäbodvall)
 • restaureringsmark.

De ersättningar du kan söka för de här markerna är miljöersättning för betesmarker och slåtterängar, fäbodar och restaurering av betesmarker och slåtterängar.

Block och blockareal

Jordbruksmarken är indelad i områden som kallas block. Blockarealen är den areal inom ett block som du kan få stöd för. Du kan inte söka stöd för mer areal än blockarealen. Har du till exempel skog, byggnader, ridbanor, vägar eller marker som inte går att bruka ska marken inte ingå i blockarealen. Den marken kan du inte få stöd för.

Träda och vall påverkar reglerna för många stöd

Träda och vall är grödor som på olika sätt kan påverka flera stöd som du söker.

Träda

Träda är åkermark som inte används till produktion av jordbruksprodukter. Trädan kan vara bevuxen eller svart och det finns olika regler du behöver känna till, bland annat när du som tidigast får bryta en träda. Åkermark i träda kan ge rätt till gårdsstöd, förgröningsstöd och kompensationsstöd.

Vall

När du söker jordbrukarstöd finns det olika krav på hur vallen ska se ut. Kraven på vallen beror på vilka stöd du söker och på vilken grödkod du använder. Du kan söka följande stöd för den vall du odlar:

 • gårdsstöd
 • förgröningsstöd
 • miljöersättning för vallodling
 • kompensationsstöd
 • ersättning för ekologisk produktion
 • ersättning för omställning till ekologisk produktion.

Grödkoder

När du gör SAM-ansökan ska du ange vilken gröda eller markanvändning du har på varje skifte. Det gör du genom att ange en grödkod.

Tips för att undvika vanliga fel

Bara en person kan få stöd för marken

Två personer kan inte få stöd för samma mark. Om två personer söker stöd för samma mark kommer länsstyrelsen att kontakta de berörda personerna för att ta reda på vem som har rätt till stödet. Visar det sig att du sökt stöd för någon annans mark, kan du förlora mer pengar än det stödet du inte hade rätt till.

Skicka in en ansökan för varje företag du har

När du har jordbruksmark i fler än ett företag, till exempel både i en enskild firma och i ett aktiebolag, ska du skicka in en ansökan för varje företag.

Håll efter åkermarken, betesmarken och slåtterängen

Se till att varje år hålla din åker fri från sly och igenväxning.

På din betesmark och slåtteräng ska du hålla efter sly och igenväxning. Betesmarken ska betas, slåtterängen ska slås och skörden ska föras bort.

Märk, journalför och rapportera dina djur

Om du söker stöd för dina djur behöver du följa de regler som finns för märkning, journalföring och rapportering.

Sök inte stöd för mer mark än du faktiskt har

Du kan inte få stöd för större areal än du faktiskt har. Du ansvarar för att arealerna i SAM‑ansökan är rätt.

Ta med all jordbruksmark även om du inte söker stöd för den

I SAM Internet ska du ta med all jordbruksmark som du har rätt att använda och som du ansvarar för driften och förvaltningen av den 15 juni. Om du inte vill söka stöd för marken ska du ange det under Övriga upplysningar.

Granska dina block

Dina block kan ändras under hela året. Efter att du har skickat in din ansökan bör du därför kolla i SAM Internet om vi har ändrat något av dina block. Om någon uppgift inte stämmer ska du föreslå att blocket ändras.

Kom ihåg att ansöka om utbetalning

För de ersättningar som du har fleråriga åtaganden för behöver du varje år under åtagandeperioden söka utbetalning.

Kontroller och avdrag

Jordbruksverket och länsstyrelsen kan göra olika kontroller för att se till att rätt belopp betalas ut till rätt person.

För att få fullt stöd måste du följa alla villkor som gäller för stödet. Det är i första hand länsstyrelsen som kontrollerar att din ansökan stämmer med verkligheten, att du följer alla villkoren för stödet och att du följer tvärvillkoren.

Om kontrollanterna hittar något som är fel kan det leda till att du får avdrag på ditt stöd.

Utbetalning av stöd

Hur lång tid det tar innan du får dina pengar beror på vilket stöd det handlar om. I utbetalningsplanen kan du läsa om när vi planerar att betala ut de olika stöden.

Om länsstyrelsen eller Jordbruksverket upptäcker felaktigheter i din ansökan kan utbetalningen försenas.

Tänk på att uppge rätt konto för att få stödet i rätt tid. Du kan ändra kontonummer på Mina sidor.

Frågor och svar

Varifrån kommer pengarna till stöden?

En del av jordbrukarstöden finansieras av EU, och en del finansieras av Sverige.

Sveriges landsbygdsprogram är en del av EU:s jordbrukspolitik. Målet är att stödja en hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling av landsbygden i Sverige.

Inom EU finns en gemensam jordbrukspolitik med olika stöd. En del av stöden ingår i landsbygdsprogrammet och en del ligger utanför landsbygdsprogrammet. Pengarna till stöden i landsbygdsprogrammet kommer från både EU och Sverige.

De här jordbrukarstöden ingår i landsbygdsprogrammet och finansieras av EU och Sverige tillsammans:

 • miljöersättningar
 • ersättningar för ekologisk produktion
 • kompensationsstöd
 • djurvälfärdsersättningar.

Andra stöd finansieras helt av EU. Syftet är att se till att jordbruksföretag har en skälig inkomst. Många av reglerna för de stöden bestäms gemensamt av EU‑länderna. De här jordbrukarstöden finansieras av EU och ingår inte i landsbygdsprogrammet:

 • gårdsstöd
 • förgröningsstöd
 • nötkreatursstöd
 • stöd till unga jordbrukare.

Det finns också ett nationellt stöd till lantbrukare. Det går till dem som bor i områden där det är långa avstånd och där klimatet gör det svårare att odla marken. Pengarna till det stödet kommer bara från Sverige.

Kontakta oss om du har frågor

Du kan ställa frågor till oss på vår webbplats och också se svaren på frågor som andra har ställt.

Du kan också ringa din länsstyrelse som svarar på frågor om stöd.

Du som bor i Västernorrlands län ska i stället ringa det här numret:

Har du tekniska problem med SAM Internet kan du kontakta den tekniska supporten via ett formulär. Det kan till exempel vara om du har problem att logga in eller om du får meddelande om tekniskt fel när du är inloggad i SAM Internet.

Utökade öppettider för kvälls- och helgsupport

I slutet av SAM-ansökansperioden har vi utökade öppettider för frågor om stöden och teknisk support för SAM Internet.

Senast granskad: 2022-01-24