Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Försäljning, import och export av utsäde och fröer

Här kan du läsa om reglerna för att få handla med utsäde i Sverige och resten av EU. Här finns också information om handel med länder utanför EU.

Reglerna gäller personer och företag som säljer utsäde eller som lagrar utsäde som senare ska säljas eller ges bort, så kallad saluföring. Om du tar in utsäde från andra länder behöver du även läsa vad som gäller för det.

Du ska anmäla verksamheten till Jordbruksverket

Fröutsäde

Du som yrkesmässigt förpackar eller säljer utsäde av fröburna växter ska anmäla detta till Jordbruksverkets utsädesenhet via e-post.

Du som handlar med köksväxt- eller prydnadsväxtutsäde eller andra fröer eller utsäde som ska ha växtpass, ska också anmäla dig till Jordbruksverkets register över fröföretag.

Utsädespotatis

Om du ska saluföra utsädespotatis ska du anmäla dig och bli godkänd av Jordbruksverkets utsädesenhet. Anmäl dig via via e-post. Du ska också anmäla dig till potatisregistret via en e-tjänst.

Regler för att få sälja utsäde

För att få sälja utsäde av lantbruksväxter måste utsädet vara certifierat. För att få sälja utsäde av köksväxter ska utsädet uppfylla de krav för kontrollerat standardutsäde som Jordbruksverket beslutat eller vara certifierat. Det finns även regler för att få sälja utsäde av prydnadsväxter och av vissa fruktväxter.

Lantbruksväxter

För att du ska få sälja utsäde av lantbruksväxter måste utsädet vara certifierat.

 • Utsädesanläggningen ska vara godkänd och utsädespartierna ska vara godkända.
 • De sorter som du säljer måste vara godkända.
 • Utsädet ska uppfylla vissa krav på till exempel grobarhet, renhet, sundhet och ogräsförekomst. Kraven är olika beroende på art och utsädesklass.
 • Utsädet ska vara förseglat och märkt så att det syns att det uppfyller EU:s regler. Certifierat utsäde av beta, foder-, fiber- och oljeväxter får packas i leverantörsmärkta småförpackningar som också ska vara förseglade och märkta. Utsädesförpackningen ska vara förseglad så att den inte kan öppnas utan att den eller förseglingen förstörs. Utsädesförpackningen ska märkas med en officiell etikett eller direkt på förpackningen. Märkningen ska innehålla till exempel art, sort, klass på utsädet och certifieringsnummer.
 • För bevarandesorter av lantbruksväxter gäller särskilda regler.
 • För vissa arter av foderväxter gäller särskilda regler som har att göra med undantagen för handelsutsäde.

Potatis

För att du ska få sälja utsädespotatis måste utsädet vara certifierat.

 • Utsädesanläggningen ska vara godkänd och utsädespartierna ska vara godkända.
 • De sorter som du säljer måste vara godkända.
 • Utsädet ska uppfylla vissa krav.
 • Potatis får portioneras i småförpackningar som ska vara förseglade och märkta. Du kan läsa mer om det i bilaga 6, punkt B i föreskrifterna om utsädespotatis.
 • Utsädespotatis ska ha växtpass.
 • För bevarandesorter av potatis gäller särskilda regler.

Köksväxter

För att du ska få sälja utsäde av köksväxter måste utsädet uppfylla de krav för kontrollerat standardutsäde som Jordbruksverket beslutat eller vara certifierat.

 • Företag som förpackar eller märker utsäde i småförpackningar ska kontinuerligt föra journal om lager och förpackning av partier och blandningar.
 • Utsädet ska vara av godkända sorter.
 • Utsädet ska uppfylla vissa krav på till exempel grobarhet, renhet, sundhet och ogräsförekomst. Kraven är olika beroende på art.
 • Utsädet ska vara förseglat och märkt att det uppfyller EU:s regler. Köksväxter får även saluföras i småförpackningar som ska vara förseglade och märkta. Allt utsäde ska vara officiellt märkt eller märkt med en leverantörsmärkning där förpackaren har ansvaret för innehållet i förpackningen.
 • Utsädesförpackningen ska vara förseglad så att förpackningen inte kan öppnas utan att den eller förseglingen förstörs.
 • För bevarandesorter av köksväxter och för amatörsorter av köksväxter gäller särskilda regler.
 • Om du saluför utsäde yrkesmässigt ska du anmäla din verksamhet i e-tjänsten Anmälan om yrkesmässig produktion och försäljning av plantor och fröer.

Prydnadsväxter

Det finns även regler för att få sälja utsäde av prydnadsväxter och av vissa fruktväxter.

 • Utsädet ska vara kvalitetskontrollerat så att det har tillfredsställande grobarhet och sundhet.
 • Du ska märka utsädet så att det syns att det uppfyller EU:s krav. Sortnamnet ska till exempel finnas med.
 • Om du yrkesmässigt saluför utsäde ska du anmäla din verksamhet till registret med företag som producerar eller handlar med prydnadsväxtfröer. Du anmäler dig via vår e-tjänst.

Sorten måste finnas i en sortlista

För att du ska få sälja utsäde och annat förökningsmaterial av reglerade arter av lantbruksväxter och köksväxter måste sorten vara godkänd. Det innebär att den ska finnas med i den svenska sortlistan eller i EU:s gemensamma sortlista för lantbruksväxter och köksväxter.

Om arten inte finns med i en sortlista får du ändå sälja utsäde av sorten. Detta gäller arter som inte är reglerade i EU:s utsädeslagstiftning som till exempel dill, bovete och foderlosta.

I sortlistorna kan du hitta vilka sorter som är godkända för handel. Enklast är att först titta i EU:s sortlista där även de svenska sorterna är med. Sök i både listan för lantbruksväxter och listan för köksväxter om du är osäker på i vilken lista arten kan finnas.

Registrera ekologiska utsäde i OrganicXseeds

Du som säljer ekologiskt utsäde eller utsädespotatis till yrkesmässiga odlare kan registrera dina partier i OrganicXseeds som är den svenska databasen för ekologiskt utsäde. Då blir det enklare för odlarna att få tag på ekologiskt utsäde.

Om du ska registrera utsäde eller utsädespotatis behöver du först mejla namn och kontaktuppgifter till Jordbruksverket för att få behörighet att använda OrganicXseeds.

Du måste kunna leverera tillräckligt mycket utsäde

För att du ska kunna registrera sorten i OrganicXseeds måste du kunna leverera så här mycket:

 • höstoljeväxter: minst 500 kilo
 • potatis: minst 3 ton
 • blålupin: minst 5 ton
 • spannmål och trindsäd: minst 25 ton
 • 1 ton vallfrö för foderändamål av
  - engelskt rajgräs, Lolium perenne
  - hundäxing, Dactylis glomerata
  - italienskt rajgräs, Lolium multiflorum
  - rödklöver, Trifolium pratense
  - rödsvingel, Festuca rubra
  - rörsvingel, Festuca arundinacea
  - timotej, Phleum pratensis
  - vitklöver, Trifolium repens
  - westerwoldiskt rajgräs, Lolium multiflorum var. westerwoldicum
  - ängsgröe, Poa pratensis
  - ängssvingel, Festuca pratensis
 • 200 kilo av övriga arter av vallfrö avsett för foderändamål.

Avregistrera sorterna när du inte har kvar utsäde i tillräcklig mängd

Du ska avregistrera sorten från OrganicXseeds när du inte längre har kvar utsäde i följande mängder:

 • höstoljeväxter: minst 500 kilo
 • potatis: minst 3 ton
 • blålupin: minst 5 ton
 • spannmål och trindsäd: minst 15 ton
 • 1 ton vallfrö för foderändamål av
  - engelskt rajgräs, Lolium perenne
  - hundäxing, Dactylis glomerata,
  - italienskt rajgräs, Lolium multiflorum
  - rödklöver, Trifolium pratense
  - rödsvingel, Festuca rubra
  - rörsvingel, Festuca arundinacea
  - timotej, Phleum pratensis
  - vitklöver, Trifolium repens
  - westerwoldiskt rajgräs, Lolium multiflorum var. westerwoldicum
  - ängsgröe, Poa pratensis
  - ängssvingel, Festuca pratensis
 • 200 kilo av övriga arter av vallfrö avsett för foderändamål.

Utsäde och fröer kan behöva växtpass

Om du yrkesmässigt handlar med eller flyttar visst utsäde och vissa fröer för sådd inom Sverige eller mellan EU-länder ska de ha ett så kallat växtpass. Växtpass är en etikett som fästs på produkten som visar att utsädet och fröerna har kontrollerats och är fria från allvarliga växtskadegörare. Syftet med växtpass är att hindra att allvarliga växtskadegörare sprids och att vid behov kunna spåra skadegörare som spridits.

Gemensamma regler när du handlar med andra EU-länder

För handel med utsäde inom EU gäller EU:s gemensamma regler för certifiering och saluföring av utsäde, vilket innebär krav på kvalitet som till exempel grobarhet, inblandning andra arter och sjukdomar, sortäkthet, förpackning och märkning.

Handel med utsädespotatis inom EU

Utsädespotatis inom EU ska vara certifierad och ha växtpass.

Det finns särskilda regler om du tar in utsädespotatis från Polen till Sverige.

Om du köper utsädespotatis från Danmark, Nederländerna eller Tyskland bör du kräva ett intyg där det står att potatisen är officiellt testad. Intyget ska också visa att utsädespotatisen inte har de allvarliga bakteriesjukdomarna ljus och mörk ringröta.

Kontakta Jordbruksverkets utsädesenhet om du är osäker på om partiet kommer från ett riskområde. Du kan även kontakta oss när det gäller provtagning av utsädespartier som redan finns i Sverige.

Sundhetscertifikat när du handlar med länder utanför EU

Om du ska importera utsäde eller fröer från ett land utanför EU så måste det ha ett så kallat sundhetscertifikat. Det är ett dokument som växtskyddsmyndigheten i exportlandet utfärdar och som intygar att sändningen uppfyller mottagarlandets krav på frihet från växtskadegörare. Du behöver även anmäla importen till Jordbruksverket för växtskyddskontroll.

Det finns dock utsäde och fröer som du inte får importera eftersom risken är så stor att de för med sig allvarliga växtskadegörare som inte finns i EU, så kallade karantänskadegörare. Det gäller till exempel utsädespotatis och frön av citrus. Det enda landet utanför EU som du får importera utsädespotatis från är Schweiz. Den ska då vara certifierad och ha växtpass, eftersom Schweiz räknas som EU i växtskyddssamanhang.

Om du ska sälja utsäde eller fröer till ett land utanför EU, så behöver du ta reda på mottagarlandets regler. Vissa länder kräver att produkterna ska ha sundhetscertifikat. Det ansöker du om hos Jordbruksverket.

Kvalitetsregler vid import av utsäde och fröer

Utsäde och fröer som du importerar från ett land utanför EU ska uppfylla samma krav på kvalitet som gäller inom EU. Det är lite olika regler beroende på om du importerar utsäde av lantbruksväxter, köksväxter eller prydnadsväxter.

Lantbruksväxter

För att få importera utsäde av lantbruksväxter måste exportlandet vara godkänt. Vilka länder som är godkända hittar du i EU-rådets beslut om likvärdighet av fältbesiktningar av utsädesodlingar i länder utanför EU och om likvärdighet av utsäde producerat i länder utanför EU. Utsädet måste vara certifierat enligt EU:s utsädesregler eller enligt OECD:s certifieringsregler för den aktuella arten. Endast sorter som finns med i EU:s sortlista får saluföras i EU.

Om det är utsäde av lantbruksväxter som ska uppförökas eller saluföras ska du anmäla utsädespartiet till Jordbruksverkets utsädesenhet.

Köksväxter

För att få importera utsäde av köksväxter av reglerade arter måste utsädet uppfylla samma krav på kvalitet som gäller inom EU. Exportlandet måste vara godkänt. Vilka länder som är godkända hittar du i EU-rådets beslut om likvärdighet av fältbesiktningar av utsädesodlingar i länder utanför EU och om likvärdighet av utsäde producerat i länder utanför EU. Utsädet får även importeras om det uppfyller OECD:s utsädesregler för den aktuella arten. Endast sorter som finns med i EU:s sortlista får saluföras i EU, och då bara om utsädet uppfyller samma kvalitetskrav som gäller i EU eller finns i OECD:s utsädesregler. Partierna ska inte anmälas till Jordbruksverket.

Prydnadsväxter

Du får importera utsäde av prydnadsväxter från nästan alla länder. Utsädet måste uppfylla samma krav på kvalitet som gäller i EU.

Utsädet ska vara fritt från flyghavre

Du som tar in utsäde till Sverige från andra länder, både från andra EU-länder och länder utanför EU, ansvarar för att det är fritt från flyghavre. Om du behöver hjälp att kontrollera detta kan du kontakta Jordbruksverkets utsädesenhet. Utsäde av stråsädesarter utom majs ska testas för flyghavre innan det får användas i Sverige.

Import och export av ekologiskt utsäde

När du handlar med ekologiskt utsäde med länder utanför EU finns ytterligare regler som du måste följa för att få sälja dem som ekologiska i Sverige och resten av EU.

Brexit påverkar handeln med utsäde och fröer

Handeln med utsäde och fröer påverkas när Storbritannien lämnar EU, eftersom andra regler gäller för handel med länder utanför EU. Utsäde och annat förökningsmaterial måste vara producerat enligt EU:s utsädesregelverk för att få säljas inom EU. Efter övergångsperioden som löper fram till och med 31 december 2020 måste det finnas ett EU-beslut som säger att Storbritanniens utsädesregelverk överensstämmer med EU:s, så kallat ekvivalensbeslut. Något sådant beslut finns inte än.

Många sorter av lantbruksväxter och köksväxter är bara listade i Storbritanniens sortlista. När Storbritannien lämnar EU riskerar flera sorter i den brittiska sortlistan att tas bort från EU:s sortlista eftersom sorterna inte finns med på något annat EU-lands sortlista. Det hindrar handel med alla frön och allt förökningsmaterial av reglerade arter i EU. Vi vet att det pågår arbete runt om i EU för att få populära sorter registrerade på andra länders sortlistor. Om en sort garanterat ska finnas kvar på EU:s sortlista efter Brexits övergångsperiod måste EU‑kommissionen vara notifierad om den nya sortägaren.

Under övergångsperioden kommer EU och Storbritannien att förhandla om ett frihandelsavtal. Det är osäkert om ett sådant avtal kommer att hinna träda kraft innan övergångsperioden tar slut.

Om det inte finns ett ekvivalensbeslut, eller ett frihandelsavtal på utsädesområdet, efter övergångsperiodens slut, kan handel med utsäde ske med OECD-certifikat för de arter som länderna har godkännande för. Sorten måste finnas med på EU:s sortlista.

Observera att handel med utsädespotatis från Storbritannien kommer att vara förbjuden på grund av EU:s växthälsobestämmelser, oavsett om det finns ekvivalensbeslut eller frihandelsavtal. Detsamma gäller köksväxtutsäde.

Vad kan du göra?

Kontrollera att sorterna som du brukar sälja finns med på en sortlista i något annat EU-land. Saknas sorten på listan, ta inte in den i Sverige. Bygg inte upp lager med fröer som du riskerar att inte få sälja. Håll dig informerad och uppdaterad.

Du kan läsa mer på EU-kommissionens webbplats.

Du kan ansöka om att få in en sort på den svenska sortlistan.

Vad gör Jordbruksverket?

Jordbruksverket registrerar de sortansökningar som kommer in och vägleder kring vilka utsädesregler som gäller.

Författningar

Söker efter 1995:90

Söker efter 1994:22

Söker efter 1994:23

Söker efter 1994:24

Söker efter 2002:49

Söker efter 2009:66

Söker efter 2010:79

Senast uppdaterad: 2020-09-25