Försäljning, import och export av utsäde och fröer

Här kan du läsa om reglerna för att få handla med utsäde i Sverige och resten av EU. Här finns också information om handel med länder utanför EU.

Reglerna gäller personer och företag som säljer utsäde eller som lagrar utsäde som senare ska säljas eller ges bort, så kallad saluföring. Om du tar in utsäde från andra länder behöver du även läsa vad som gäller för det.

Du ska anmäla verksamheten till Jordbruksverket

Fröutsäde

Du som yrkesmässigt förpackar eller säljer utsäde av fröburna växter ska anmäla detta till Jordbruksverkets utsädesenhet via e-post.

Du som handlar med köksväxt- eller prydnadsväxtutsäde eller andra fröer eller utsäde som ska ha växtpass, ska också anmäla dig till Jordbruksverkets register över fröföretag.

Utsädespotatis

Om du ska saluföra utsädespotatis ska du anmäla dig och bli godkänd av Jordbruksverkets utsädesenhet. Anmäl dig via e-post. Du ska också anmäla dig till potatisregistret via en e-tjänst.

Regler för att få sälja utsäde

För att få sälja utsäde av lantbruksväxter måste utsädet vara certifierat. För att få sälja utsäde av köksväxter ska utsädet uppfylla de krav för kontrollerat standardutsäde som Jordbruksverket beslutat eller vara certifierat. Det finns även regler för att få sälja utsäde av prydnadsväxter och av vissa fruktväxter.

Lantbruksväxter

För att du ska få sälja utsäde av lantbruksväxter måste utsädet vara certifierat.

 • Utsädesanläggningen ska vara godkänd och utsädespartierna ska vara godkända.
 • De sorter som du säljer måste vara godkända.
 • Utsädet ska uppfylla vissa krav på till exempel grobarhet, renhet, sundhet och ogräsförekomst. Kraven är olika beroende på art och utsädesklass.
 • Utsädet ska vara förseglat och märkt så att det syns att det uppfyller EU:s regler. Certifierat utsäde av beta, foder-, fiber- och oljeväxter får packas i leverantörsmärkta småförpackningar som också ska vara förseglade och märkta. Utsädesförpackningen ska vara förseglad så att den inte kan öppnas utan att den eller förseglingen förstörs. Utsädesförpackningen ska märkas med en officiell etikett eller direkt på förpackningen. Märkningen ska innehålla till exempel art, sort, klass på utsädet och certifieringsnummer.
 • För bevarandesorter av lantbruksväxter gäller särskilda regler.
 • För vissa arter av foderväxter gäller särskilda regler som har att göra med undantagen för handelsutsäde.

Potatis

För att du ska få sälja utsädespotatis måste utsädet vara certifierat.

 • Utsädesanläggningen ska vara godkänd och utsädespartierna ska vara godkända.
 • De sorter som du säljer måste vara godkända.
 • Utsädet ska uppfylla vissa krav.
 • Potatis får portioneras i småförpackningar som ska vara förseglade och märkta. Du kan läsa mer om det i bilaga 6, punkt B i föreskrifterna om utsädespotatis.
 • Utsädespotatis ska ha växtpass.
 • För bevarandesorter av potatis gäller särskilda regler.

Köksväxter

För att du ska få sälja utsäde av köksväxter måste utsädet uppfylla de krav för kontrollerat standardutsäde som Jordbruksverket beslutat eller vara certifierat.

 • Företag som förpackar eller märker utsäde i småförpackningar ska kontinuerligt föra journal om lager och förpackning av partier och blandningar.
 • Utsädet ska vara av godkända sorter.
 • Utsädet ska uppfylla vissa krav på till exempel grobarhet, renhet, sundhet och ogräsförekomst. Kraven är olika beroende på art.
 • Utsädet ska vara förseglat och märkt att det uppfyller EU:s regler. Köksväxter får även saluföras i småförpackningar som ska vara förseglade och märkta. Allt utsäde ska vara officiellt märkt eller märkt med en leverantörsmärkning där förpackaren har ansvaret för innehållet i förpackningen.
 • Utsädesförpackningen ska vara förseglad så att förpackningen inte kan öppnas utan att den eller förseglingen förstörs.
 • För bevarandesorter av köksväxter och för amatörsorter av köksväxter gäller särskilda regler.
 • Om du saluför utsäde yrkesmässigt ska du anmäla din verksamhet i e-tjänsten Anmälan om yrkesmässig produktion och försäljning av plantor och fröer.

Prydnadsväxter

Det finns även regler för att få sälja utsäde av prydnadsväxter och av vissa fruktväxter.

 • Utsädet ska vara kvalitetskontrollerat så att det har tillfredsställande grobarhet och sundhet.
 • Du ska märka utsädet så att det syns att det uppfyller EU:s krav. Sortnamnet ska till exempel finnas med.
 • Om du yrkesmässigt saluför utsäde ska du anmäla din verksamhet till registret med företag som producerar eller handlar med prydnadsväxtfröer. Du anmäler dig via vår e-tjänst.

Sorten måste finnas i en sortlista

För att du ska få sälja utsäde och annat förökningsmaterial av reglerade arter av lantbruksväxter och köksväxter måste sorten vara godkänd. Det innebär att den ska finnas med i den svenska sortlistan eller i EU:s gemensamma sortlista för lantbruksväxter och köksväxter.

Om arten inte finns med i en sortlista får du ändå sälja utsäde av sorten. Detta gäller arter som inte är reglerade i EU:s utsädeslagstiftning som till exempel dill, bovete och foderlosta.

I sortlistorna kan du hitta vilka sorter som är godkända för handel. Enklast är att först titta i EU:s sortlista där även de svenska sorterna är med. Sök i både listan för lantbruksväxter och listan för köksväxter om du är osäker på i vilken lista arten kan finnas.

Registrera ekologiskt utsäde i OrganicXseeds

Du som säljer ekologiskt utsäde eller utsädespotatis till yrkesmässiga odlare i Sverige kan registrera dina partier i OrganicXseeds. Det är den svenska databasen för ekologiskt utsäde. Då blir det enklare för odlarna att hitta det ekologiska utsäde som du säljer. Detta gäller även när du säljer utsäde från omställningsmark.

Du registrerar ditt företag och utsädet på webbplatsen för den europeiska databasen för ekologiskt utsäde. Där hittar du även en länk till en användarguide.

Du måste kunna leverera tillräckligt mycket utsäde

För att du ska kunna registrera sorten i OrganicXseeds måste du kunna leverera så här mycket:

 • höstoljeväxter: minst 500 kilo
 • potatis: minst 3 ton
 • blålupin: minst 5 ton
 • spannmål och trindsäd: minst 25 ton
 • fodermajs: 3 ton
 • 1 ton vallfrö för foderändamål av
  - engelskt rajgräs, Lolium perenne
  - hundäxing, Dactylis glomerata
  - italienskt rajgräs, Lolium multiflorum
  - lusern - Medicago sativa L
  - rajsvingel - Festulolium (Festuca ssp. x Lolium ssp.)
  - rödklöver, Trifolium pratense
  - rödsvingel, Festuca rubra
  - rörsvingel, Festuca arundinacea
  - timotej, Phleum pratensis
  - vitklöver, Trifolium repens
  - westerwoldiskt rajgräs, Lolium multiflorum var. westerwoldicum
  - ängsgröe, Poa pratensis
  - ängssvingel, Festuca pratensis
 • 200 kilo av övriga arter av vallfrö avsett för foderändamål.

Avregistrera sorterna när du inte har kvar utsäde i tillräcklig mängd

Du ska avregistrera sorten från OrganicXseeds när du inte längre har kvar utsäde i följande mängder:

 • höstoljeväxter: minst 500 kilo
 • potatis: minst 3 ton
 • blålupin: minst 5 ton
 • spannmål och trindsäd: minst 15 ton
 • 1 ton vallfrö för foderändamål av
  - engelskt rajgräs, Lolium perenne
  - hundäxing, Dactylis glomerata,
  - italienskt rajgräs, Lolium multiflorum
  -
  lusern - Medicago sativa L
  - rajsvingel - Festulolium (Festuca ssp. x Lolium ssp.)
  - rödklöver, Trifolium pratense
  - rödsvingel, Festuca rubra
  - rörsvingel, Festuca arundinacea
  - timotej, Phleum pratensis
  - vitklöver, Trifolium repens
  - westerwoldiskt rajgräs, Lolium multiflorum var. westerwoldicum
  - ängsgröe, Poa pratensis
  - ängssvingel, Festuca pratensis
 • 200 kilo av övriga arter av vallfrö avsett för foderändamål.


Detta gäller för blandningar

Krav på minst 70 viktprocent ekologiskt utsäde eller utsäde från omställningsmark

Från och med 2022 måste blandningar som innehåller ekologiskt utsäde eller utsäde från omställningsmark innehålla minst 70 viktprocent sådant utsäde. Högst 30 viktprocent får utgöras av konventionellt kemiskt obehandlat utsäde.

Alla blandningar som säljs ska vara godkända av Jordbruksverket. Du får använda de blandningar som vi har godkänt utan att själv ansöka om individuellt undantag. De blandningar som är godkända framgår av OrganicXseeds i kategorin Godkänd blandning.

Blanda olika sorter

Du får inte blanda en sort av ekologiskt utsäde eller utsäde från omställningsmark med samma sort av konventionellt utsäde. Det måste vara olika sorter i samma blandning.

Jordbruksverket godkänner blandningar

Du ska ansöka om att Jordbruksverket ska godkänna 70-procentsblandningar innan du registrerar dem i OrganicXseeds.

Om företaget säljer blandningar med enbart ekologist utsäde eller utsäde från omställningsmark kan du registrera dem i OrganicXseeds utan att ansöka om godkännande hos Jordbruksverket.

Märkning

Märkningen på förpackningen ska uppfylla kraven enligt utsädes- och växtskyddslagstiftningen. Utöver det ska det finnas uppgifter om blandningens exakta komponenter, uttryckt som vikt i procent per ingående art och sort samt vilka arter/sorter som är ekologiska, och vilka som kommer från mark under omställning.

Följande text ska också finnas på förpackningen om Jordbruksverket har godkänt blandningen:

”Jordbruksverket har godkänt blandningen enligt förordning (EU) 2018/848. Den får bara användas i Sverige”.

Blandningar utan ekologiskt utsäde

Ekologiska odlare får, i vissa fall, använda blandningar med enbart konventionellt kemiskt obehandlat utsäde. Det gäller om odlaren har fått beslut om individuellt undantag för de sorter eller arter som ingår i blandningen eller om generellt undantag gäller för de arter, grödor eller sorter som ingår i blandningen. Det är odlaren som ansvarar för att kraven är uppfyllda.

Utsäde och fröer kan behöva växtpass

Om du yrkesmässigt handlar med eller flyttar visst utsäde och vissa fröer för sådd inom Sverige eller mellan EU-länder ska de ha ett så kallat växtpass. Växtpass är en etikett som fästs på produkten som visar att utsädet och fröerna har kontrollerats och är fria från reglerade växtskadegörare. Syftet med växtpass är att hindra att reglerade växtskadegörare sprids och att vid behov kunna spåra skadegörare som spridits.

Gemensamma regler när du handlar med andra EU-länder

För handel med utsäde inom EU gäller EU:s gemensamma regler för certifiering och saluföring av utsäde, vilket innebär krav på kvalitet som till exempel grobarhet, inblandning andra arter och sjukdomar, sortäkthet, förpackning och märkning.

Handel med utsädespotatis inom EU

Utsädespotatis inom EU ska vara certifierad och ha växtpass.

Det finns särskilda regler om du tar in matpotatis eller utsädespotatis från Polen eller Rumänien till Sverige.

Om du har frågor om utsädespotatis från Polen och Rumänien, kontakta växtregelenheten på Jordbruksverket.

Om du köper utsädespotatis från Danmark, Nederländerna eller Tyskland bör du kräva ett intyg där det står att potatisen är officiellt testad. Intyget ska också visa att utsädespotatisen inte har de allvarliga bakteriesjukdomarna ljus och mörk ringröta.

Kontakta Jordbruksverkets utsädesenhet om du är osäker på om partiet kommer från ett riskområde. Du kan även kontakta oss när det gäller provtagning av utsädespartier som redan finns i Sverige.

Sundhetscertifikat när du handlar med länder utanför EU

Om du ska importera utsäde eller fröer från ett land utanför EU så måste det ha ett så kallat sundhetscertifikat. Det är ett dokument som växtskyddsmyndigheten i exportlandet utfärdar och som intygar att sändningen uppfyller mottagarlandets krav på frihet från växtskadegörare. Du behöver även anmäla importen till Jordbruksverket för växtskyddskontroll.

Det finns dock utsäde och fröer som du inte får importera eftersom risken är så stor att de för med sig allvarliga växtskadegörare som inte finns i EU, så kallade karantänskadegörare. Det gäller till exempel utsädespotatis och frön av citrus. Det enda landet utanför EU som du får importera utsädespotatis från är Schweiz och Liechtenstein. Den ska då vara certifierad och ha växtpass, eftersom Schweiz och Liechtenstein räknas som EU i växtskyddssamanhang.

Om du ska sälja utsäde eller fröer till ett land utanför EU, så behöver du ta reda på mottagarlandets regler. Vissa länder kräver att produkterna ska ha sundhetscertifikat. Det ansöker du om hos Jordbruksverket.

Regler vid import av utsäde och fröer

Utsäde och fröer som du importerar från ett land utanför EU ska uppfylla samma krav på kvalitet som gäller inom EU. Det är lite olika regler beroende på om du importerar utsäde av lantbruksväxter, köksväxter eller prydnadsväxter.

För att få importera certifierat utsäde måste exportlandet vara godkänt. Vilka länder som är godkända hittar du i EU-rådets beslut om likvärdighet av fältbesiktningar av utsädesodlingar i länder utanför EU och om likvärdighet av utsäde producerat i länder utanför EU. Beslutet om likvärdighet kallas ofta för ekvivalensbeslutet. Utsädet måste vara certifierat enligt EU:s utsädesregler eller enligt OECD:s certifieringsregler för den aktuella arten. Endast sorter som finns med i EU:s sortlista får saluföras i EU.

Lantbruksväxter

Om det är utsäde av lantbruksväxter som ska uppförökas eller saluföras ska du anmäla utsädespartiet till Jordbruksverkets utsädesenhet.

Handel med utsädespotatis från Storbritannien är förbjuden på grund av EU:s växthälsobestämmelser, oavsett om det finns ekvivalensbeslut eller frihandelsavtal.

Köksväxter

Partierna ska anmälas till Jordbruksverket om de överstiger 2 kilo.

Det är inte möjligt att importera kontrollerat standardutsäde av köksväxter från tredje land eftersom det inte får säljas vidare efter att det har kommit in i landet.

Prydnadsväxter

Du får importera utsäde av prydnadsväxter från nästan alla länder. Utsädet måste uppfylla samma krav på kvalitet som gäller i EU.

Utsädet ska vara fritt från flyghavre

Du som tar in utsäde till Sverige från andra länder, både från andra EU-länder och länder utanför EU, ansvarar för att det är fritt från flyghavre. Om du behöver hjälp att kontrollera detta kan du kontakta Jordbruksverkets utsädesenhet. Utsäde av stråsädesarter utom majs ska testas för flyghavre innan det får användas i Sverige.

Import och export av ekologiskt utsäde

När du handlar med ekologiskt utsäde med länder utanför EU finns det ytterligare regler som du måste följa för att få sälja dem som ekologiska i Sverige och resten av EU.

Vid import av hampa krävs licens

Om du ska importera hampa från ett land utanför EU behöver du en licens som du ansöker om i vår e-tjänst. Det gäller oavsett mängd.

Författningar

Söker efter 1995:90

Söker efter 1994:22

Söker efter 1994:23

Söker efter 1994:24

Söker efter 2002:49

Söker efter 2009:66

Söker efter 2010:79

Söker efter 2021:47

Senast granskad: 2022-04-19