Publikationer

Sveriges 3R-center ska sammanställa och sprida kunskap om metoder som kan ersätta, minska och förfina djurförsök. Här hittar du våra aktuella publikationer.

Råd och rekommendationer

Vi arbetar på uppdrag av Sveriges nationella kommitté för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål. Nationella kommittén beslutar om vilka råd vi ska ta fram. Råden syftar till att hjälpa verksamheter och enskilda medarbetare att förbättra sitt arbete. De är inte tvingande, utan kan användas som ett stöd.

Märkning av fisk

Sveriges 3R-center har tillsammans med externa experter gått igenom de vanligaste metoderna för märkning och identifiering av fisk. För varje metod går vi igenom de viktigaste faktorerna för användaren och påverkan på fisken.

Att hålla mushanar i grupp

Sveriges 3R-center har tagit fram råd om hur man ska hålla mushanar i grupp för att undvika aggression. Råden bygger på en samlad kunskap från forskning och praktik.

Andra rapporter och sammanställningar

Att använda amfibier i forskning

Den kanadensiska organisationen Canadian Council on Animal Care har tagit fram en guide som handlar om att använda amfibier i forskning. Vi har sammanfattat guiden på svenska och anpassat den till svenska förutsättningar.

3R på svenska myndigheter

Vi har sammanställt och analyserat svenska myndigheters strategier för 3R-frågor. De olika myndigheterna ger en rad exempel på hur de arbetar med 3R, från övergripande strategiska mål till mer konkreta insatser.

Försöksledare och 3R

Vi har frågat svenska försöksledare om hur de arbetar med 3R, vad som hindrar dem från att arbeta med 3R och vilket stöd de önskar av ett nationellt kompetenscentrum.

Faktablad och infografik

Sveriges 3R-center har tagit fram ett pedagogiskt material främst riktat till högstadie- och gymnasieelever, men som kan användas av alla som vill veta mer om 3R och djurförsök. De är gjorda som faktablad i A4-storlek.

3R-centret har även tagit fram infografik för att förklara och visualisera processen med att utveckla och utvärdera nya testmetoder. Syftet är att underlätta för dem som utvecklar nya metoder att få dem utvärderade och formellt validerade där det är nödvändigt, och på så sätt göra metoderna användbara för fler. Infografiken finns bara på engelska.

Senast granskad: 2023-01-11