Publikationer

Sveriges 3R-center ska sammanställa och sprida kunskap om metoder som kan ersätta, minska och förfina djurförsök. Här hittar du våra aktuella publikationer.

Råd och rekommendationer

3R-centret arbetar på uppdrag av Sveriges nationella kommitté för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål. Kommittén beslutar om vilka råd och rekommendationer vi ska ta fram. Råden syftar till att hjälpa verksamheter och enskilda medarbetare att förbättra sitt arbete. De är inte tvingande, utan kan användas som ett stöd.

Grupp- och ensam­hållning av kaniner

Kaninen är naturligt en social art och ska därför hållas i grupp. Det är svårt att hålla kaniner i grupp som försöksdjur. Sveriges 3R-center har tagit fram ett material för att hjälpa verksamheter med försöksdjur att hålla kaniner i grupp, och att ge kaniner en så bra välfärd som möjligt i de fall kaniner behöver hållas ensamma.

Acklimatisering inför försök

För att uppnå säkra forskningsresultat bör djur acklimatiseras varje gång de utsatts för stress. Sveriges 3R-center har sammanställt en serie stödmaterial för att hjälpa forskare att välja acklimatiseringslängd för möss och råttor inför försök.

Att hantera möss

Nationella kommittén förordar att alla som arbetar med möss i forskning inte fångar, lyfter eller förflyttar djuren i svansen.

Kommitténs ställningstagande är gjort i form av en affisch, som med fördel kan skrivas ut för att sättas upp på en vägg eller en anslagstavla. Vi har också tagit fram ett stöd för att underlätta implementering av svansfri hantering.

Att hålla mushanar i grupp

Sveriges 3R-center har tagit fram råd om hur man ska hålla mushanar i grupp för att undvika aggression. Råden bygger på en samlad kunskap från forskning och praktik.

Märkning av fisk

Sveriges 3R-center har tillsammans med externa experter gått igenom de vanligaste metoderna för märkning och identifiering av fisk. För varje metod går vi igenom de viktigaste faktorerna för användaren och påverkan på fisken.

Andra publikationer

Strategi för att ersätta djurförsök

3R-centrets styrgrupp, Nationella kommittén, har tagit fram en strategi för sitt eget arbete med att ersätta djurförsök. Strategin ska också kunna användas som en utgångspunkt för dialog och samarbete mellan berörda aktörer i samhället.

Diskussionsmaterial för att arbeta med Culture of Care (omsorgskultur)

Sveriges 3R-center har tagit fram ett diskussionsmaterial för att främja Culture of Care i verksamheter med försöksdjur. Culture of Care är ett begrepp som handlar om att en verksamhet ska präglas av hänsyn och omtanke. Materialet tar upp olika situationer och konflikter som kan uppstå i en verksamhet.

Goda exempel på att förfina djurförsök

Det pågår mycket bra arbete med att förfina djurförsök i svenska verksamheter. Sveriges 3R-center har samlat in och sammanställt goda exempel på förfining (refinement) runtom i landet.

Stöd vid val av avlivningsmetod för möss

Avlivning av försöksdjur riskerar att orsaka ett stort lidande om man inte utför proceduren på rätt sätt. Sveriges 3R-center har tagit fram ett material att använda som stöd vid val av metod för bedövning, avlivning och kontroll av död hos möss.

Stöd för att bedöma ohälsa hos gnagare

Nationella kommittén och deras expertgrupp har tagit fram ett stöd för att bedöma ohälsa hos gnagare före, under och efter ett försök. Stödet är tänkt att användas av forskare, veterinärer, godkända föreståndare och djurvårdande personal. Det kan användas för att bedöma djurens ohälsa före, under och efter försök och för att avgöra om avbrytningspunkten som är beskriven i den etiska ansökan är uppnådd.

Att använda amfibier i forskning

Den kanadensiska organisationen Canadian Council on Animal Care har tagit fram en guide som handlar om att använda amfibier i forskning. Vi har sammanfattat guiden på svenska och anpassat den till svenska förutsättningar.

3R på svenska myndigheter

Vi har sammanställt och analyserat svenska myndigheters strategier för 3R-frågor. De olika myndigheterna ger en rad exempel på hur de arbetar med 3R, från övergripande strategiska mål till mer konkreta insatser.

Försöksledare och 3R

Vi har frågat svenska försöksledare om hur de arbetar med 3R, vad som hindrar dem från att arbeta med 3R och vilket stöd de önskar av ett nationellt kompetenscentrum.

Faktablad och infografik

Sveriges 3R-center har tagit fram ett pedagogiskt material främst riktat till högstadie- och gymnasieelever, men som kan användas av alla som vill veta mer om 3R och djurförsök. De är gjorda som faktablad i A4-storlek.

3R-centret har även tagit fram infografik för att förklara och visualisera processen med att utveckla och utvärdera nya testmetoder. Syftet är att underlätta för dem som utvecklar nya metoder att få dem utvärderade och formellt validerade där det är nödvändigt, och på så sätt göra metoderna användbara för fler. Infografiken finns bara på engelska.

Senast granskad: 2024-05-08

Till toppen