Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Bin och humlor – det här innebär de nya reglerna

Hitta på sidan

Den 21 april 2021 börjar nya regler att gälla inom EU för dig som har honungsbin eller odlade humlor. Syftet med de nya reglerna är att förekomsten av förödande djursjukdomar ska minska och effekterna av utbrott ska minimeras.

Nya regler från den 21 april 2021

Sjukdomar och skadegörare hos honungsbin och humlor kan få allvarliga konsekvenser för både biodlingsföretag och företag som odlar grödor som kräver pollination.

Bakgrunden till den nya djurhälsolagen (AHL) som träder i kraft den 21 april 2021 är att EU tagit fram mål inom djurhälsa som ska minska förekomsten av förödande djursjukdomar och minimera effekterna av sjukdomsutbrott. Syftet med AHL är att få en enkel och samlad lagstiftning.

Jordbruksverket arbetar just nu med att ta fram de svenska föreskrifter som ska komplettera AHL. Allt är inte klart, men på den här sidan får du förhandsinformation om hur de nya reglerna kan komma att påverka dig utifrån den information vi har. Sidan kommer att uppdateras regelbundet fram tills att de nya reglerna är klara.

Alla som ansvarar för honungsbin och odlade humlor kommer i olika omfattning att beröras av reglerna i AHL.

Registrering

Du som är humleuppfödare måste registrera din verksamhet från och med den 21 april 2021.

Du som är biodlare ska fortsätta att precis som tidigare anmäla din uppställningsplats till länsstyrelsen under 2021.

Nya zoner för restriktioner på grund av varroakvalster

För dig som håller bin innebär reglerna bland annat att det blir en ändring av vilka områden som omfattas av restriktioner på grund av varroakvalster. Efter den 21 april 2021 försvinner dagens uppdelning med tre varroazoner och det kommer endast att finnas en restriktionszon för de områden där varroakvalster är påvisade.

Anledningen är att sedan år 2018, då vi senast ändrade föreskrifterna, har varroakvalster spridit sig till ytterligare områden. Därför anser vi att det inte längre är motiverat att ha tre zoner med olika innebörd. Syftet med tre zoner var att ha en buffertzon för att bromsa ned spridningen när varroakvalster ännu var ovanligt i Sverige.

Nu finns parasiten i samtliga län och den sprider sig vidare. Biodlarna måste själva ta över huvuddelen av ansvaret för hantering av varroakvalster eftersom varroakvalster är en parasit biodlaren kan kontrollera med läkemedel, biocider eller mekaniska metoder. Därför avser vi att enbart smittförklara de områden där varroakvalster är påvisat och reglera vilka flyttar som är tillåtna ut från dessa restriktionszoner.

Det betyder att vi istället för att ha tre zoner bara har en ”restriktionszon”. I praktiken blir det som att ha två zoner, eftersom det också finns områden där det inte kommer att råda restriktioner med anledning av varroakvalster.

Ny bitillsynsorganisation

Inom AHL-projektet arbetar vi också för en ny bitillsynsorganisation eftersom det behövs en ny organisation för kontroll av bisjukdomar för att bättre stämma överens med de krav som kommer med AHL för att göra den mer effektiv. Den nya bitillsyns­manna­organisationen ska börja tillämpas år 2022. Läs mer om förslaget till organisation i djurhälsoutredningen.

Olika kategorier för olika sjukdomar

AHL ska tillämpas på sjukdomar som uppfyller vissa kriterier. Sjukdomarna tillhör olika kategorier och beroende på vilken kategori sjukdomen tillhör så måste man vidta olika åtgärder.

Kategori A – finns inte inom EU och måste utrotas vid påvisande.

Kategori B – finns inom EU och måste utrotas vid påvisande.

Kategori C – finns inom EU och medlemsstaterna får bestämma om de ska vidta åtgärder.

Kategori D – styrs av regler om förflyttningar in till EU och inom EU.

Kategori E – styrs av regler om anmälan, rapportering, övervakning

Kategorisering av bisjukdomar

‌Åtgärder för respektive sjukdom

Sjukdom

Kategori

Lilla kupskalbaggen

D+E

Tropilaelapskvalster

D+E


Amerikansk yngelröta

D+E


Varroakvalster

C+D+E


På nationell nivå utreder vi om vi ska ha kvar anmälningsplikt och annan reglering även för trakékvalster, eftersom den skadegöraren ännu inte har påvisats i Sverige.

Övergripande information om den nya djurhälsoförordningen

Den nya djurhälsoförordningen kommer också att innehålla nya regler för andra djurslag. Vilka djurslag det gäller och hur vi arbetar med att ta fram de nya reglerna kan du läsa på vår sida om nya djurhälsoförordningen.

Senast uppdaterad: 2021-01-22