Kompensationsstödet 2023‑2027

Det finns förslag på hur kompensationsstödet kommer att vara från år 2023. Eftersom förslaget ännu inte är godkänt av EU-kommissionen kan det bli ändringar.

Syftet är att främja fortsatt brukande av jordbruksmark och att bevara och främja hållbara jordbrukssystem.

Det är ett arealbaserat stöd i områden där det är sämre förutsättningar att odla, så kallade stödområden. Det är olika stödnivåer beroende på stödområde (1–12) och jordbrukstyp (1–5). Djurtätheten per hektar grovfoderareal avgör vilken typ av jordbruk det klassas som.

Om den stödberättigande arealen överstiger 200 hektar inom jordbrukstyp 1, 2 eller 3 och 70 hektar inom jordbrukstyp 4 och 5 trappas stödet ner till 80 procent.

Jordbrukstyper inom kompensationsstödet:

 1. Jordbruk med betesdjur och grovfodergrödor på åkermark.
 2. Jordbruk med betesdjur och naturbetesmarker.
 3. Jordbruk med betesdjur och andra mycket extensiva naturbetesmarker.
 4. Jordbruk med växtodling. Som växtodling räknas jordbruksgrödor som spannmål, oljeväxter, proteingrödor, potatis och trädgårdsgrödor.
 5. Extensivt jordbruk, med mark som generellt sköts mer extensivt, som rörflen, gröngödsling eller foderarealer som inte betas.
 6. Mycket extensivt jordbruk. I denna typ av jordbruk ingår mark som generellt inte skördas och som därmed inte har merkostnader, som träda och mark utan gröda. Denna typ ger inget stöd.
Planerat stödbelopp (kronor) för olika typer av jordbruk i stödområde 1–12

Stöd­område

Jordbruks­typ 1

Jordbruks­typ 2

Jordbruks­typ 3

Jordbruks­typ 4

Jordbruks­typ 5

1

5 900

3 400

1 300

1 500

800

2

4 600

3 000

1 400

1 500

700

3

3 900

2 800

1 200

1 500

600

4

3 300

2 300

1 100

1 500

400

5

3 100

1 700

700

1 500

400

6

2 100

1 400

400

700

0

7

1 600

1 000

250

700

0

8

1 300

900

300

700

0

9

1 000

800

0

700

0

10

900

900

0

700

0

11

1 700

1 000

0

700

0

12

2 000

1 100

300

600

0

Förändringar i kompensationsstödet från 2023:

 • Omräkningsfaktorn för får och getter blir 0,20 i stället för 0,15. Det innebär att en get av honkön eller tacka är värd 0,20 djurenheter.
 • Stödnivån höjs för jordbrukstyp 2 i alla stödområden. Det innebär att skillnaden i stödnivå för typ 1 och 2 inte blir så stor som i dag.
 • Stödnivån höjs för jordbrukstyp 1 i alla stödområde, utom 3, 4, 6 och 7.
 • Stödnivå höjs för jordbrukstyp 3–5 i stödområde 1–5.
 • För stödnivåerna jordbrukstyp 3–4 i stödområde 6–12 sker mindre förändringar åt båda hållen.

Senast uppdaterad: 2022-04-12