Kompensationsstödet 2023‑2027

Här finns en kort sammanfattning hur kompensationsstödet kommer att vara från år 2023.

Viktiga nyheter 2023

Det kommer att bli en del förändringar i kompensationsstödet från år 2023.

Omräkningsfaktorn för får och getter blir 0,20 i stället för 0,15. Det innebär att en get av honkön eller tacka motsvarar 0,20 djurenheter.

Stödbeloppet höjs för

 • jordbrukstyp 2 i alla stödområden, vilket innebär att skillnaden i stödnivå för typ 1 och 2 inte blir så stor som i dag
 • jordbrukstyp 1 i alla stödområden, utom för stödområde 3, 4, 6 och 7
 • jordbrukstyp 3–5 i stödområde 1–5.

För stödnivåerna jordbrukstyp 3–4 i stödområde 6–12 sker mindre förändringar åt båda hållen.

Syftet med stödet

Kompensationsstödet finns för att lantbrukarna ska kunna fortsätta att bruka marken i områden som har sämre förutsättningar för att odla. Genom att ha jordbruk i dessa områden kan vi bevara den biologiska mångfalden och hålla åkermarker och betesmarker öppna.

Det kan du få stöd för

För att kunna få kompensations­stöd måste du ha din mark i ett område där du kan få stöd. Ett sådant område kallas stödområde. Vi har delat in Sverige i stödområden, som ska återspegla de olika odlingsförhållandena som finns.

Hur mycket pengar du får i kompensationsstöd beror på

 • i vilket stödområde du har din mark
 • vilken typ av jordbruk som du har.

Djurtätheten per hektar grovfoderareal avgör vilken typ av jordbruk det klassas som. Följande djurtäthetsgränser avgör typen av jordbruk:

Gränser för djurtäthet för olika typer av jordbruk

Område

Typ 1

Typ 2

Typ 3

Typ 5

1-5

minst 0,65

minst 0,30

minst 0,10

lägre än 0,10

6-12

minst 1,00

minst 0,40

minst 0,10

lägre än 0,10

Jordbrukstyper inom kompensationsstödet:

 1. Jordbruk med betesdjur och grovfodergrödor på åkermark
 2. Jordbruk med betesdjur och naturbetesmarker
 3. Jordbruk med betesdjur och andra mycket extensiva naturbetesmarker
 4. Jordbruk med endast växtodling. Som växtodlingsgrödor räknas jordbruksgrödor som spannmål, oljeväxter, proteingrödor, potatis och trädgårdsgrödor
 5. Extensivt jordbruk med mark som sköts mer extensivt, som rörflen, gröngödsling eller foderarealer som inte betas.
 6. Mycket extensivt jordbruk. I denna typ av jordbruk ingår mark som inte skördas och som därmed inte har merkostnader, som träda och mark utan gröda. Denna typ av jordbruk ger inget stöd.

Karta över stödområden

Karta över stödområden.

Stödområdesindelningen bygger på församlingsgränserna från 1999-12-31.

Så mycket pengar kan du få

Planerat stödbelopp (kronor) för olika typer av jordbruk i stödområde 1–12
Stöd­områdeJordbruks­typ 1Jordbruks­typ 2Jordbruks­typ 3Jordbruks­typ 4Jordbruks­typ 5
16 2003 6001 4001 900400
24 7003 1001 5001 900300
33 9002 9001 2001 900300
43 3002 4001 1001 9000
53 2001 8007001 9000
62 1001 4004008000
71 6001 0002508000
81 3009003008000
91 00080008000
1080080008000
111 3001 00008000
121 9001 1003008000

Du får bara 80 procent av stödbeloppet om den areal du kan få stöd för överstiger

 • 200 hektar inom jordbrukstyp 1, 2 eller 3
 • 70 hektar inom jordbrukstyp 4 och 5.

Senast granskad: 2022-11-11