Grundvillkor

Det som du sedan tidigare känner igen som tvärvillkor kommer att förändras och kallas grundvillkor från år 2023.

Det kommer att finnas 6 helt nya grundvillkor, varav 3 motsvarar villkoren som finns i dagens förgröningsstöd. Utöver dessa till kommer 3 villkor. Ett villkor för att bevara våt- och torvmark, ett villkor om hållbar användning av bekämpningsmedel, samt ett villkor om dokumentation vid spridning av slam.

En betydande förändring är att tvärvillkoren för märkning, journalföring och rapportering av djur kommer att försvinna och likaså tvärvillkoret om anmälan om TSE-sjukdomar.

Det är dock fortfarande regler som du måste följa enligt svenska regler, men du får inte något tvärvillkors- eller grundvillkorsavdrag vid en överträdelse

Du måste klara kraven i grundvillkoren för att få jordbrukarstöden utbetalda.

Förbered dig redan nu

Nedanstående grundvillkor, är de delar som kommer att motsvara villkoren i dagens förgröningsstöd. Du kan redan nu behöva tänka igenom hur du ska klara att uppfylla 2023 .

Miljöytor utan produktion

Från och med år 2023 ska du ha 4 procent miljöytor på din åkermark. På dessa miljöytor får du inte odla grödor för produktion, varken för att sälja eller för eget bruk som till exempel foder.

Undantag från kravet på miljöytor gäller för dig som har

 • jordbruket inom området för skogsundantaget
 • mer än 75 procent vall, träda eller baljväxter
 • mindre än 10 hektar åkermark exklusive permanenta grödor och permanent gräsmark.

Som miljöyta räknas följande:

 • Bevuxen träda (minst stubbträda, svartträda är alltså inte godkänt som miljöyta). Trädan ska finnas på plats vid årsskiftet. Bevuxen träda har omräkningsfaktor 1.
 • Blommande träda, som har omräkningsfaktor 3.
 • Bevuxen fältkant (minst stubb) minst 2 meters bredd. Omräkningsfaktor 10 per löpmeter. En löpmeter motsvarar 1x1 meter.
 • Blommande fältkant minst 2 meters bredd. Omräkningsfaktor 20 per löpmeter. En löpmeter motsvarar 1x1 meter.
 • Gröngödslingsgröda, som har omräkningsfaktor 1.

Det här betyder omräkningsfaktor

Till exempel så betyder omräkningsfaktor 3 för blommande träda att 1 hektar får räknas om till 3 hektar. Då blir varje hektar 3 hektar när du räknar ut om du når upp till 4 procent miljöyta. På motsvarande sätt multiplicerar du antal löpmeter bevuxen fältkant med 10 eller blommande fältkant med 20. Du behöver därmed ha 1 000 löpmeter bevuxen fältkant för att komma upp i en hektar miljöyta. Väljer du istället att ha blommande fältkant behöver du endast 500 löpmeter för att komma upp i en hektar miljöyta.

Det är osäkert om EU-kommissionen kommer att godkänna Sveriges förslag till omräkningsfaktorer.

Gröddiversifiering – du ska ha minst 2 eller 3 grödor på din åkermark

Du kan redan vid höstsådden 2022 behöva planera för att klara dessa krav år 2023:

 • Jordbrukare med mer än 30 hektar åkermark (efter avdrag för mark med permanenta grödor och permanent gräsmark) ska odla minst 3 grödor på sin åkermark. Den enskilt största grödan får täcka maximalt 75 procent av arealen och de 2 största grödorna får tillsammans täcka maximalt 95 procent av arealen.
 • Jordbrukare med 10–30 hektar åkermark (efter avdrag för mark med permanenta grödor och permanent gräsmark) ska ha minst 2 grödor, där den största grödan får täcka maximalt 75 procent arealen.
 • Jordbrukare som har huvuddelen av sin jordbruksmark inom skogsundantaget och mer än 10 hektar åkermark (efter avdrag för mark med permanenta grödor och permanent gräsmark) ska odla minst 2 grödor, där den största grödan får täcka maximalt 75 procent av arealen.

Kraven på antal grödor vid olika arealer stämmer överens med kraven i det nuvarande förgröningsstödet. Förgröningsstödet kommer inte att finnas kvar från år 2023 och framåt. I stället kommer kraven på att ha flera grödor finnas i detta grundvillkor. Det kommer att finnas undantag för vissa lantbruksföretag från dessa krav på ett visst antal grödor, precis som inom förgröningsstödet i dag.

Det är osäkert om EU-kommissionen kommer att godkänna Sveriges förslag till krav på flera olika grödor.

Höst- och vinterbevuxen mark

Det kan vara bra att känna till att kravet på höst- och vinterbevuxen mark kan komma att utökas till ännu fler områden år 2023. Förslaget är att krav på höst- och vinterbevuxen mark från år 2023 även kommer att gälla i Örebro, Uppsala, Stockholms, Västmanlands och Södermanlands län samt inom stödområde 6–13 i Värmlands län. Det blir alltså ett grundvillkor i ett större geografiskt område än Götaland, som det nu gällande tvärvillkoret är begränsat till.

För dessa län i Svealand är förslaget att 40 procent av åkermarken ska vara höst- eller vinterbevuxen. För att få räkna arealen som höst- och vinterbevuxen får du jordbearbeta eller avdöda växtligheten tidigast den 10 oktober i dessa län i Svealand.

Godkända grödor och annan växtlighet är:

 • vall
 • höstsådda grödor
 • sockerbetor, fodersocker– och foderbetor, morötter, rödbetor och andra liknande rotväxter
 • fleråriga frukt– och bärodlingar
 • energiskog
 • fång- och mellangrödor
 • bevuxen träda
 • bevuxen eller obearbetad fältkant och skyddszoner
 • stubbåker efter spannmål och oljeväxter.

Det är osäkert om EU-kommissionen kommer att godkänna Sveriges förslag till krav på höst- och vinterbevuxen mark.

Senast uppdaterad: 2022-06-14