Utlysningar och upphandlingar

Här hittar du aktuella utlysningar. En utlysning innebär att en bestämd summa pengar blir tillgänglig att söka inom ett specifikt område under en viss tid. Här listar vi också upphandlingar som gäller samarbets- och kompetensutvecklingsprojekt.

Utlysningar som du kan söka stöd inom just nu

Stöd till projekt inom klimatanpassning som främjar svenskt vattenbruk

Jordbruksverket utlyser medel till projekt för att främja svenskt vattenbruk. Syftet är att hjälpa vattenbrukare att förbereda sig inför utmaningarna med ett förändrat klimat med fokus på hälsa och välfärd.

Sista ansökningsdag är den 31 oktober 2023.

Stöd till biodlingssektorn 2024

Jordbruksverket utlyser stödet till biodlingssektorn för verksamhetsåret 2024. Stödet lämnas för åtgärder som genererar kollektiv nytta för biodlingssektorn. Det är alltså inte ett stöd till enskilda biodlare eller privatpersoner. Stödet kan sökas för projekt inom följande åtgärder: rådgivning och tekniskt stöd, analyser, tillämpad forskning, marknadsföring, produktkvalitet samt utvecklings- och kunskapsspridning. Åtgärderna beskrivs närmare på sidan Stöd till biodlingssektorn.

Sista ansökningsdag är den 30 september 2023.

Sorter och utsäde för ekologisk produktion samt Vall i ekologisk produktion och effektiva system för betesdrift

Jordbruksverket utlyser 13 miljoner kronor för samarbetsprojekt som främjar samarbete för att utveckla ekologisk produktion.

Du kan söka stödet mellan den 15 september och den 30 november.

Biologisk mångfald på åkermark

Jordbruksverket utlyser 10 miljoner kronor för projekt som främjar samarbete som förstärker förutsättningarna för biologisk mångfald på åkermark.

Du kan söka stödet mellan den 15 september och den 31 december.

Förnybar energi från jordbruksmark

Jordbruksverket utlyser 6 miljoner kronor för samarbets­projekt som främjar samarbete inom solcells­produktion samt energiskogs­odling.

Du kan söka stödet mellan den 31 augusti och den 31 december.

Biogas från jordbruksråvaror och effektivt växtnäringsutnyttjande

Jordbruksverket utlyser 10 miljoner kronor för samarbets­projekt som främjar samarbete inom biogasområdet.

Du kan söka stödet mellan den 31 augusti och den 31 december.

Uppföljning av ammoniakbegränsande åtgärder inom jordbruket

Jordbruksverket utlyser 3 miljoner kronor för samarbetsprojekt som främjar samarbete inom området ammoniakbegränsande åtgärder inom jordbruket.

Du kan söka stödet mellan den 29 september 2023 och den 25 januari 2024.

Gödselspridning med minskad risk för markpackning

Jordbruksverket utlyser 2 miljoner kronor för samarbetsprojekt som främjar samarbete inom området markpackning och ökat växtnäringsutnyttjande.

Du kan söka stödet mellan den 29 september 2023 och den 25 januari 2024.

Vattenvårdsplaner i avrinningsområden

Jordbruksverket utlyser 8 miljoner kronor för samarbetsprojekt som främjar samarbete inom området förbättrad vattenkvalitet och minskade växtnäringsförluster.

Du kan söka stödet mellan den 29 september 2023 och den 25 januari 2024.

Odlingssystem med sikte på god jordhälsa, ökad kolinlagring och god produktionsförmåga

Jordbruksverket utlyser 2 miljoner kronor för samarbetsprojekt som främjar samarbete inom området odlingssystem som gynnar markens produktionsförmåga, jordhälsa och kolinlagring i marken.

Du kan söka stödet mellan den 29 september 2023 och den 25 januari 2024.

Odlad mångfald: kompletterande insamling och innovativt bevarande

Jordbruksverket utlyser 1,5 miljoner kronor för ett projekt som främjar samarbete i syfte att komplettera tidigare insamlingar av inhemsk odlad mångfald och stärka bevarandet av den.

Du kan söka stödet mellan den 1 oktober och den 31 december 2023. Du söker både stödet och utbetalning i vår e‑tjänst.

Du som blivit beviljad stöd i en utlysning

Här kan du som har fått ett beslut om stöd i en utlysning hitta information om vad du behöver göra efter att du har fått ditt beslut, till exempel vilka villkor du behöver följa under projektets gång och hur du söker utbetalning.

Upphandlingar som du kan lämna anbud på just nu

Att lämna anbud på en upphandling innebär att du erbjuder dig att sälja en tjänst inom det område upphandlingen gäller. Här listar vi aktuella upphandlingar som gäller samarbets- och kompetensutvecklingsprojekt.

Finanslotsar inom finansiering och ekonomiskt hållbart företagande

Jordbruksverket upphandlar ett antal aktörer som kan stötta svenska småskaliga mathantverks-, livsmedels- och måltidsturismföretag att hitta finansieringsmöjligheter och att bli mer ekonomiskt hållbara. Stödinsatserna ska skräddarsys för att möta företagens behov.

Sista anbudsdag är 27 oktober.

Stödjande arbete för ökad kännedom och kunskap om skyddade EU-beteckningar

Jordbruksverket upphandlar en tjänst med fokus på insatser som ska stödja producenter och lokala intressenter att ta tillvara möjligheterna med skyddade EU-beteckningar.

Insatserna består av två delar och anbud kan ges på delarna var för sig eller båda.

Del 1: skapa nätverk för producenter och att arrangera kunskapshöjande seminarium/föreläsningar.

Del 2: fokus på att ge stöd till producentföreningar och producenter att tillsammans med andra aktörer inom det geografiska området ta tillvara möjligheter med skyddad EU-beteckning. Arbetet ska resultera i en modell/arbetssätt som ska kunna inspirera enskilda producenter, aktörer och intressenter samt i sin helhet användas av kommuner, region och Länsstyrelse för att stimulera lokal utveckling med koppling till en skyddad EU-beteckning.

Upphandlingen vänder sig till aktörer som har erfarenhet av skyddad EU-beteckning, företagsutveckling, måltidsturismutveckling och hållbart företagande.

Mer om våra upphandlingar

Du kan läsa mer om hur vi jobbar med upphandlingar på Jordbruksverket på vår sida där samtliga upphandlingar finns.

Kommande utlysningar och upphandlingar

Här kan du se planerade utlysningar och upphandlingar.

Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Sametinget kan också ha utlysningar och upphandlingar inom den strategiska planen för EU:s jordbrukspolitik. Håll utkik efter information på respektive myndighets webbplats.

Senast granskad: 2022-12-08